REGULAMIN USŁUGI NIANIA NA GODZINY

§ 1

Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie pod adresem https://niania.pl/OnDemandStatute.html, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Niania na godziny, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania treści opublikowanych w Serwisie Niania na godziny,
 2. składania Zapytania ofertowego i Oferty,
 3. zawierania umowy o świadczenie Usługi,
 4. dokonywania płatności,
 5. sposobu realizacji Usługi,
 6. świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. składania i rozpatrywania reklamacji.

Wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej nianianagodziny@pomocni.pl oraz z Centrum Pomocy.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Usługodawca – Burda Media Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15, (02-674) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
 2. Cennik – spis odpłatnych usług, znajdujący się pod adresem https://niania.pl/OnDemandPricing.html.
 3. Dziecko – małoletni, który nie ukończył 13 roku życia, wobec którego świadczona jest opieka w ramach Usługi.
 4. Formularz – kwestionariusz wypełniany danymi przez Rodzica, stanowiący element Zapytania ofertowego.
 5. Karta opieki – dokument określający dane Rodzica, dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usługi, zalecenia Rodzica co do sposobu świadczenia Usługi przez Nianię, zastrzeżenia Rodzica i Niani dotyczące wykonanej Usługi.
 6. Niania – osoba pełnoletnia współpracująca z Usługodawcą na podstawie umowy, która na zlecenie Usługodawcy świadczy Usługę dla Rodziców.
 7. Oferta – propozycja zawarcia umowy o świadczenie Usługi skierowana przez Usługodawcę do Rodzica w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 9. Rodzic – osoba zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi, będąca opiekunem prawnym Dziecka.
 10. Serwis Niania na godziny – strona internetowa dostępna pod adresem: https://niania.pl/nagodziny/ wraz z podstronami.
 11. Usługa – odpłatna usługa Niania na godziny, polegająca na świadczeniu przez Usługodawcę opieki nad Dzieckiem za pośrednictwem Niań, świadczona wyłącznie na terenie Warszawy, w administracyjnych granicach miasta.
 12. Zapytanie ofertowe – zapytanie Rodzica dotyczące możliwości wykonania na jego rzecz Usług w terminie i miejscu przez niego wskazanym.

§ 3
INFORMACJE OGÓLNE. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU NIANIA NA GODZINY

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu Niania na godziny zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu Niania na godziny następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisie Niania na godziny wymaga posiadania poczty elektronicznej, numeru telefonu, możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej.
 3. Z chwilą wejścia na stronę Serwisu Niania na godziny dochodzi do zawarcia przez każdą osobę z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na:
  1. uzyskaniu dostępu do treści publikowanych w Serwisie Niania na godziny,
  2. możliwości złożenia Zapytania ofertowego,
  3. możliwości akceptacji Oferty,
  4. możliwości zawarcia umowy o świadczenie Usługi,
  5. składania i rozpatrywania reklamacji,
  6. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu Niania na godziny.

§ 4
SKŁADANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO. SKŁADANIE I AKCEPTOWANIE OFERTY. REALIZACJA USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy Usługę w zależności od możliwości jej realizacji w czasie, terminie i miejscu wskazanym przez Rodzica oraz zgodnie z Cennikiem. Usługa świadczona jest wyłącznie na terenie Warszawy, w administracyjnych granicach miasta.
 2. Usługa realizowania jest po potwierdzeniu przez Rodzica przyjęcia Oferty przesłanej przez Usługodawcę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe. Złożenie Zapytania ofertowego przez Rodzica nie powoduje po stronie Usługodawcy zobowiązania do złożenia Oferty.
 3. W celu złożenia Zapytania ofertowego Rodzic powinien zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wypełnić Formularz, w szczególności podając następujące dane:
  1. imię i nazwisko Rodzica,
  2. numer telefonu,
  3. adres email,
  4. termin oraz czas, w którym ma być świadczona Usługa,
  5. adres, pod którym ma być świadczona Usługa,
  6. wiek i liczba Dzieci do opieki,
  7. dodatkowe komentarze i uwagi (np. dotyczące szczegółów świadczenia Usługi, stanu zdrowia Dziecka, w tym alergii, posiadanych zwierząt, itp.).
 4. Po wypełnieniu Formularza należy przesłać go Usługodawcy w sposób wskazany na stronie Serwisu Niania na godziny. Przesłanie Formularza jest równoznaczne ze złożeniem Zapytania ofertowego.
 5. Po otrzymaniu Zapytania ofertowego Usługodawca skontaktuje się z Rodzicem telefonicznie w celu uszczegółowienia informacji wskazanych przez Rodzica w Zapytaniu ofertowym. Po odbyciu rozmowy telefonicznej Usługodawca złoży Rodzicowi Ofertę przesyłając wiadomość email z podsumowaniem warunków Usługi, linkiem do profilu Niani, która będzie realizować Usługę oraz linkiem odsyłającym na stronę operatora płatności. Oferta może zawierać warunki inne niż te wskazane przez Rodzica w Zapytaniu ofertowym, w szczególności może zawierać warunki ustalone w trakcie rozmowy telefonicznej. Usługodawca może również nie złożyć Oferty z uwagi na brak możliwości świadczenia Usługi we wskazanym przez Rodzica miejscu, terminie i czasie lub z innych ważnych powodów, o czym poinformuje Rodzica.
 6. Przyjęcie Oferty przez Rodzica następuje poprzez dokonanie opłaty w terminie 12 godzin od otrzymania wiadomości email z Ofertą, ale nie później niż na 12 godzin przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi. Umowę o świadczenie Usługi uznaje się za zawartą, po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności. W przypadku niedokonania opłaty w powyższych terminach, umowę o świadczenie Usługi uznaje się za niezawartą, a w konsekwencji Usługodawca nie będzie zobowiązany do świadczenia Usługi.
 7. Usługa obejmuje wyłącznie czynności ściśle związane z opieką nad Dzieckiem tj.: przyrządzanie posiłków dla Dziecka i sprzątanie po posiłkach Dziecka, karmienie Dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa Dziecka, zabawy z dzieckiem i uprzątanie po zakończonej zabawie, spacery z Dzieckiem, opieka w czasie snu Dziecka, zapewnienie opieki pielęgnacyjnej Dziecku, pomoc w odrabianiu lekcji. Obowiązki wychodzące poza wskazane wyżej czynności nie będą realizowane. Rodzic w Formularzu może doprecyzować zakres czynności, które ma wykonywać Niania w ramach wykonywania danej Usługi.
 8. Ceny Usługi zostały określone w Cenniku. Cena może być uzależniona od terminu i czasu świadczenia Usługi oraz liczby Dzieci do opieki (nie więcej niż 3 Dzieci). Minimalny czas trwania Usługi wynosi 3 godziny. Usługa może być świadczona w następujących przedziałach czasowych:
  1. w ciągu dnia (6:00-20:00);
  2. w nocy (20:00-6:00);
  3. w dni specjalne.1
 9. Po dokonaniu opłaty, Rodzic ma prawo do zrezygnowania z Usługi nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Usługodawcę. W wypadku rezygnacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Rodzic otrzyma pełny zwrot opłaty. Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania części opłaty do wysokości równowartości 2 godzin świadczenia usługi, w przypadku rezygnacji z realizacji Usługi w terminie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Zatrzymana część opłaty stanowi wydatki poniesione przez Usługodawcę na poczet przygotowania świadczenia Usługi.
 10. Wydłużenie czasu świadczenia Usługi w stosunku do ustalonego okresu jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności Niani oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą. W celu przedłużenia czasu świadczenia Usługi w stosunku do ustalonego okresu Rodzic powinien wysłać Usługodawcy wiadomość email na adres: nianianagodziny@pomocni.pl z zapytaniem o możliwość przedłużenia świadczenia Usługi. Zapytanie należy zgłosić w godzinach 08:00 -18:00, w dniach roboczych . W zapytaniu Rodzic powinien określić czas o jaki chce przedłużyć świadczenie Usługi, ewentualny zakres czynności do wykonania w tym czasie oraz inne istotne szczegóły Usługi. Usługodawca potwierdzi możliwość przedłużenia świadczenia Usługi za pośrednictwem wiadomości email z linkiem do dokonania opłaty lub powiadomi Rodzica o tym, że przedłużenie świadczenia Usługi nie jest możliwe.
 11. Umowę na świadczenie usługi w dodatkowym, przedłużonym czasie uznaje się za zawartą po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności. W przypadku niedokonania opłaty, umowę o świadczenie Usługi w dodatkowym, przedłużonym terminie uznaje się za niezawartą, a w konsekwencji Usługodawca nie będzie zobowiązany do świadczenia Usługi w dodatkowym, przedłużonym terminie.
 12. Rodzic jest zobowiązany do stawienia się w miejscu wybranym przez niego do świadczenia Usługi punktualnie, o godzinie rozpoczęcia świadczenia Usługi. W przypadku, gdy Rodzic opóźnia się ze stawieniem się w miejscu świadczenia Usługi w stosunku do godziny jej rozpoczęcia, Niania minimum dwukrotnie podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Rodzicem. W każdym razie Niania będzie oczekiwała na Rodzica nie dłużej niż 30 min. od planowanej godziny rozpoczęcia świadczenia Usługi. Po upływie 30 min. od planowanej godziny rozpoczęcia świadczenia Usługi Niania ma prawo opuścić ustalone miejsce świadczenia Usługi i tym samym Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku świadczenia Usługi, bez prawa Rodzica do zwrotu należnego wynagrodzenia.
 13. Rodzic jest zobowiązany do stawienia się w miejscu wybranym przez niego do świadczenia Usługi na minimum 15 min. przed godziną zakończenia świadczenia Usługi. W przypadku, w którym Rodzic opóźnia się ze stawieniem się w celu odebrania Dziecka po zakończeniu świadczenia Usługi, Rodzic będzie zobowiązany do dokonania opłaty za czas opóźnienia zgodnie z Cennikiem.
 14. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi i po jej zakończeniu Rodzic zobowiązany jest wypełnić Kartę opieki, którą będzie dysponować Niania. Niewypełnienie i niepodpisanie Karty opieki nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości złożenia reklamacji przez Rodzica.

§ 5
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI. REKLAMACJE

 1. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi. W szczególności dołoży wszelkich starań aby zagwarantować punktualne stawienie się Niani w miejscu świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. brak możliwości realizacji Usługi w przypadku podania przez Rodzica niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu,
  2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na skutek okoliczności, które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  3. szkody zaistniałe w trakcie realizacji Usługi, za które Usługodawca i Niania nie ponoszą winy.
 3. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu oraz realizacją Usługi mogą być składane elektronicznie na adres: nianianagodziny@pomocni.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 4. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi powinny być składane niezwłocznie po zakończeniu jej świadczenia.
 5. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 6. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Usługodawca w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.

§ 6
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Serwisu Niania na godziny wymaga posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, OSX, a także zainstalowania na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisu Niania na godziny i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Niania na godziny przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania w sieci, gromadzące informacje i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 3. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 4. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 5. Każda osoba korzystająca z Serwisu Niania na godziny ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu Niania na godziny koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis Niania na godziny, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu Niania na godziny.
 6. Zabronione jest dostarczanie treści oraz zachowania: bezprawne, naruszające niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwe, wulgarne jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Niania na godziny. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Niania na godziny do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem.
 7. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze treści, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści.

§ 7
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.niania.pl/polityka-prywatnosci

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Usługi oraz, Cennika z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis a Usługodawcą lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, iv) zmiany cen usług świadczonych w Serwisie Niania na Godziny lub v) z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Usług, Regulaminu lub Cennika wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu Niania na godziny.
 3. Zmiana Usługi, Regulaminu lub Cennika nie ma wpływu na prawa nabyte na podstawie Regulaminu lub Cennika uprzednio obowiązującego.
 4. Zmiany Regulaminu, Usługi lub Cennika wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może czasowo wyłączyć działanie Serwisu Niania na godziny w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Usługodawca uprzedzi o planowanej przerwie w działaniu Serwisu Niania na godziny, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Usługodawcy poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.
 6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Prawach konsumenta przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej, z wyjątkiem art. 7a tej ustawy.
 7. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.