REGULAMIN PLATFORMY POMOCNI.PL

§ 1

Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie pod adresem https://niania.pl/Regulamin.html, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania ze wszystkich Serwisów, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania treści, w tym Treści udostępnionych w Serwisach,
 2. przeglądania Profili i Ofert,
 3. dokonywania Rejestracji,
 4. prowadzenia Kont użytkowników,
 5. dodawania Ofert,
 6. tworzenia Profili,
 7. możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami,
 8. dodawania i weryfikacji Referencji,
 9. korzystania z Usług subskrypcyjnych i innych usług,
 10. dokonywania płatności,
 11. weryfikacji przez Administratora Treści Użytkowników,
 12. zgłaszania Administratorowi Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem,
 13. działań podejmowanych przez Administratora w przypadku uzyskania faktycznej wiedzy o Treściach nielegalnych lub Treściach niezgodnych z Regulaminem,
 14. wnoszenia i rozpatrywania skarg na decyzje Administratora w zakresie działań podjętych w stosunku do Treści Użytkowników,
 15. postępowania w stosunku do Użytkowników często publikujących Treści oczywiście nielegalne treści lub Treści oczywiście niezgodne z Regulaminem oraz osób i podmiotów, które często dokonują oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg,
 16. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 17. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika i Usług subskrypcyjnych,
 18. odpowiedzialności Administratora za zgodność oferowanych usług z umową,
 19. składania i rozpatrywania reklamacji,
 20. korzystania z newslettera.

Niektóre z Serwisów mogą zawierać usługi oraz funkcje niedostępne dla innych Serwisów, ze względu na specyfikę każdego z Serwisów. Ponadto niektóre usługi mogą być dedykowane jedynie dla wybranej kategorii Użytkowników, w zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów. Ewentualne odmienności zostały opisane w niniejszym Regulaminie oraz regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisów mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej pomoc@pomocni.pl oraz z Centrum Pomocy.

Serwisy nie służą do zawierania umów na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. Agencja – Użytkownik, który może zarówno publikować Oferty oraz odpowiadać na opublikowane Oferty.
  2. Administrator – Burda Media Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15, (02-674) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Cennik – spis odpłatnych usług dostępnych w Serwisach wraz z podaniem ceny danej usługi, znajdujący się pod adresem https://niania.pl/cennik-serwisow.
  4. Formularz skarg – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca zaskarżenie decyzji Administratora podjętej w stosunku do Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem.
  5. Formularz zgłoszeń - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca zgłoszenie Administratorowi Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem.
  6. Kod rabatowy - kod w postaci ciągu znaków udostępniany Użytkownikowi, pozwalający na obniżenie ceny Usługi subskrypcyjnej.
  7. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
  8. Konto Premium – odpłatna usługa subskrypcyjna Serwisów dedykowana Użytkownikom oferującym zlecenia tj. poszukującym osób realizujących zlecenia na rzecz tych Użytkowników oraz Agencjom, które poszukują Użytkowników, którzy zrealizują zlecenia na rzecz osób trzecich.
  9. Konto użytkownika – (w przypadku dokonania Rejestracji poprzez Serwisy), adresem email (w przypadku Rejestracji poprzez konto Gmail na platformie Google) wybranym loginem (w przypadku Rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook), oznaczony zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisach. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
  10. Oferty – ogłoszenia zawierające propozycje zleceń zamieszczane w Serwisach przez Użytkowników oferujących zlecenia.
  11. Platforma – Platforma Pomocni.pl administrowana przez Administratora, składająca się z Serwisów.
  12. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwisy.
  13. Praca od Zaraz – odpłatna usługa subskrypcyjna dedykowana Użytkownikom poszukującym zleceń w serwisach www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl oraz www.korepetycje.edu.pl,.
  14. Potwierdzona tożsamość – oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu weryfikacji przez Administratora zgodności wprowadzonych przez Użytkownika danych.
  15. Potwierdzony telefon - oznaczenie Profilu, dostępne po dokonaniu przez Administratora weryfikacji zgodności wprowadzonego przez Użytkownika numeru telefonu.
  16. Profil – publiczna część Konta użytkownika poszukującego zleceń, zawierająca informacje o Użytkowniku poszukującym zleceń.
  17. Referencje - opinia wystawiana Użytkownikowi poszukującemu zaleceń i publikowana na Profilu.
  18. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  19. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika.
  20. Serwisy, Serwis – strony internetowe: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl,www.korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl, które są częścią platformy Pomocni.pl.
  21. Treści Użytkowników – wszystkie treści publikowane przez Użytkowników w Serwisach, szczególności w ramach Ofert i Profili, wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom.
  22. Treści nielegalne - Treści Użytkowników, które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Przykładowy katalog Treści nielegalnych został określony w § 3 ust. 15.
  23. Treści niezgodne z Regulaminem - oznaczają Treści Użytkowników, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Katalog Treści niezgodnych z Regulaminem został określony w § 3 ust. 16.
  24. Usługi subskrypcyjne – łącznie wszystkie płatne usługi wymagające subskrypcji, dostępne w Serwisach, uregulowane w regulaminach szczegółowych stanowiących załączniki do Regulaminu.
  25. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia o pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może być zarejestrowany jako poszukujący zleceń, oferujący zlecenia albo jako Agencja

§ 3

INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisów i wszystkich ich funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisów przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet mimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisach może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej, numeru telefonu, możliwości realizacji przelewów pieniężnych lub posiadania karty płatniczej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia przez każdą osobę z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. uzyskaniu dostępu do podglądu Ofert i Profili, bez danych kontaktowych,
  2. uzyskaniu dostępu do podglądu części Referencji,
  3. możliwości zgłoszenia Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem,
  4. możliwości złożenia skargi na decyzję Administratora podjętą w stosunku do Treści Użytkowników,
  5. możliwości składania i rozpatrywania reklamacji,
  6. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 8. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodawania Ofert,
  3. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych (z wyłączeniem Serwisów korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl),
  4. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych (z wyłączeniem Serwisów korepetycje.edu.pl oraz remontuj.pl),
  5. możliwości korzystania z newslettera,
  6. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty,
  7. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji,
   - w stosunku do Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencji, oraz:
  8. możliwości stworzenia Profilu,
  9. możliwości odpowiadania na określoną w danym Serwisie ilość Ofert,
  10. możliwości wysłania prośby o Referencje (dotyczy wyłącznie Użytkowników poszukujących zleceń),
  11. możliwości skorzystania z usług Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon, w części Serwisów (dotyczy wyłącznie Użytkowników poszukujących zleceń),
  12. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  13. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  14. możliwości korzystania z newslettera,
  15. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.
   – w stosunku Użytkowników poszukujących zleceń oraz Agencji.
 9. Niektóre z usług świadczonych w Serwisach mają charakter odpłatny. Wraz z potwierdzeniem przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności za daną Usługę subskrypcyjną, dochodzi do włączenia danej Usługi subskrypcyjnej i tym samym do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na świadczeniu danej Usługi subskrypcyjnej.
 10. Zakres Usług subskrypcyjnych został opisany w regulaminach szczegółowych, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o odpłatności danej Usługi subskrypcyjnej przed dokonaniem jej wyboru wraz z podaniem ceny, okresów rozliczeniowych oraz zasad dostępu i rezygnacji z usługi. Ceny usług są dostępne również w Cenniku.
 12. Niezależnie od powyższego, każda osoba korzystająca z Serwisów ponosi w związku z korzystaniem z Serwisów koszt połączenia z serwerem, na którym znajdują się Serwisy, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisów.
 13. W ramach korzystania z Serwisu zabronione są następujące aktywności:
  1. dostarczanie Treści nielegalnych oraz Treści niezgodnych z Regulaminem,
  2. zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  3. wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia reklamy,
  4. wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z przeznaczeniem Serwisu,
  5. wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z prawem,
  6. stwarzanie zagrożenia dla innych Użytkowników oraz innych osób,
  7. spam - działania polegające na wielokrotnym przesyłaniu formularzy udostępnionych w Serwisach (np. wielokrotne odkrywanie numerów telefonów), wielokrotnym/masowym wysyłaniu identycznych lub podobnych wiadomości w krótkim czasie, które są niezwiązane z charakterem Serwisów itp.,
  8. rejestracja więcej niż jednego Konta użytkownika,
  9. udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.
 14. W przypadku stwierdzenia ww. aktywności, Administrator ma prawo podjąć decyzję o nałożeniu ograniczeń określonych w § 8 ust. 1.
 15. Treści nielegalne to Treści Użytkowników, które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Za Treści nielegalne uznaje się m.in. treści:
  1. nawołujące do przemocy lub pochwalające przemoc;
  2. nawołujące lub pochwalające popełnianie przestępstw;
  3. propagujące ustrój totalitarny;
  4. nawołujące lub pochwalające nienawiść lub przemoc na tle seksualnym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym, narodowościowym lub z powodu przynależności płciowej;
  5. naruszające prawa innych osób, w szczególności prawa własności intelektualnej;
  6. naruszające dobra osobiste innych osób, w szczególności pomawiające lub znieważające;
  7. naruszające prawa do wizerunku innych osób;
  8. zagrażające życiu, zdrowiu lub porządkowi publicznemu.
   Powyższe wyliczenie jest przykładowe i nie ma charakteru wyczerpującego.
 16. Za Treści niezgodne z Regulaminem uznaje się:
  1. treści zawierające przekazy reklamowe, informacje handlowe, marketingowe i promocyjne;
  2. treści zawierające linki do zewnętrznych stron, na których promowane są produkty lub usługi;
  3. treści zawierające spam;
  4. treści drastyczne;
  5. treści posiadające charakter erotyczny lub pornograficzny;
  6. treści o charakterze propozycji „sponsoringu” lub o podtekstach seksualnych;
  7. treści prezentujące samookaleczanie lub zachęcające do samookaleczania lub samobójstwa;
  8. treści zawierające słowa obelżywe i wulgaryzmy;
  9. treści zawierające uprzedzenia na tle seksualnym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym, narodowościowym lub z powodu przynależności płciowej;
  10. treści obrażające uczucia religijne;
  11. treści nieprawdziwe, wprowadzające lub mogące wprowadzić w błąd innych Użytkowników;
  12. treści będące atakami na inne osoby lub Użytkowników, w szczególności groźby lub szantaże;
  13. treści niezgodne z profilem tematycznym danego Serwisu lub charakterem Konta użytkownika;
  14. treści zawierające dane osobowe (w tym kontaktowe) Użytkownika poza rubrykami przeznaczonymi do publikacji tych danych w formularzu Rejestracji i ustawieniach Konta użytkownika (w szczególności: na zdjęciach, w treści informacji o Użytkowniku widocznej publicznie itp.);
  15. treści zawierające dane osobowe (w tym kontaktowe) innych osób, podmiotów lub Użytkowników;
  16. treści zawierające dużą liczbę znaków interpunkcyjnych (np. kropki, przecinki, myślniki itp.) lub emotikon zamiast treści słownych;
  17. treści niespójne w ramach Konta użytkownika (np. różnice w pomiędzy danymi zadeklarowanymi w formularzu rejestracji, a uzupełnionymi w ramach informacji o sobie na Koncie użytkownika);
  18. Referencje, które zostały zidentyfikowane przez Administratora jako nieprawdziwe lub jako wystawione przez samego Użytkownika;
  19. zdjęcia, które nie pozwalają na identyfikację twarzy Użytkownika, w szczególności: w okularach przeciwsłonecznych, chustach i maskach zasłaniających twarz itp. (nie dotyczy Użytkowników oferujących zlecenia);
  20. zdjęcia zawierające wizerunki osób innych niż Użytkownik (nie dotyczy Użytkowników oferujących zlecenia);
  21. zdjęcia postaci fikcyjnych;
  22. zdjęcia niezwiązane z działalnością Serwisu;
  23. zdjęcia zawierające treści słowne (nie dotyczy Agencji);
  24. grafiki i animacje zamieszczone zamiast zdjęcia Użytkownika (nie dotyczy Agencji).
 17. Administrator ma prawo do weryfikowania Treści Użytkowników pod kątem zgodności z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Weryfikacja może odbywać się w sposób manualny oraz zautomatyzowany, z wykorzystaniem narzędzi filtrujących w szczególności pod kątem spamu i zachowań o takim charakterze.
 18. W przypadku uzyskania faktycznej wiedzy, że określone Treści Użytkownika stanowią Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem Administrator ma prawo podjąć decyzję o nałożeniu ograniczeń określonych w § 8 ust. 1. Administrator poinformuje takiego Użytkownika o swojej decyzji i przedstawia mu uzasadnienie. Użytkownikowi, przysługuje prawo do wniesienia skargi zgodnie z § 9 poniżej oraz prawo odwołania się do wybranego pozasądowego organu rozstrzygania sporów lub zaskarżenia decyzji do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 19. Administrator jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich służb i organów oraz przekazania im odpowiednich danych Użytkownika, jeżeli poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa.
 20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, jeśli:
  1. nie ma faktycznej wiedzy o Treściach nielegalnych lub nielegalnej działalności Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o obecności w Serwisie Treści nielegalnych lub nielegalnej działalności Użytkownika; lub
  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 21. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę z Administratorem, która związana jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG i numerów PKD).
 22. Wobec podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 23 nie znajdują zastosowania art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego oraz § 11 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4

REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może także zarejestrować się przy użyciu swojego konta Gmail na platformie Google lub konta w serwisie Facebook. Po wybraniu opcji Rejestracji przez konto Gmail lub konto w serwisie Facebook, Użytkownik loguje się do swojego konta Gmail lub konta w serwisie Facebook, a następnie jest proszony o wyrażenie zgody na uzyskanie przez Administratora dostępu do określonych danych. Dane te zostaną wykorzystane do utworzenia Konta użytkownika. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania Rejestracji za pośrednictwem Serwisów, w zależności od charakteru i sposobu korzystania z Serwisów Użytkownik może otrzymać na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. W pozostałych przypadkach Konto użytkownika aktywuje się w momencie zakończenia Rejestracji. Usługę aktywacji Konta użytkownika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – adresu email oraz wybranego hasła albo przy użyciu swojego konta Gmail albo konta w serwisie Facebook. Opcja Rejestracji i logowania za pośrednictwem konta Gmail albo konta w serwisie Facebook jest niedostępna w przypadku serwisów www.korepetycje.edu.pl oraz www.remontuj.pl.
 2. Rejestracja w jednym z Serwisów: www.niania.pl, www.opiekaseniora.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekazwierzat.pl daje możliwość korzystania ze wszystkich tych Serwisów bez potrzeby dokonywania ponownej Rejestracji. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, o których mowa w niniejszym ust. 2, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową tego Serwisu i wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Konta użytkownika w tym Serwisie. Z chwilą wyrażenia zgody dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie.
 3. Rejestracja w jednym z Serwisów: www.korepetycje.edu.pl oraz www.remontuj.pl daje możliwość korzystania z obydwu Serwisów bez potrzeby dokonywania ponownej Rejestracji. Z chwilą dokonania Rejestracji w danym Serwisie zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta użytkownika w drugim Serwisie, o którym mowa w niniejszym ust. 3, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową tego Serwisu i wyrazić zgodę na rozpoczęcie korzystania z Konta użytkownika w tym Serwisie. Z chwilą wyrażenia zgody dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta użytkownika w tym Serwisie.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych.
 5. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji (oprócz danych kontaktowych) oraz Oferta lub Profil będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisów, które nie posiadają Konta użytkownika. Dołączone zdjęcie powinno zawierać wyraźny wizerunek Użytkownika.
 6. W przypadku uzupełnienia Konta użytkownika informacjami, które stanowią Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem Administrator ma prawo do zastosowania ograniczeń, o których mowa w § 8 poniżej.
 7. W celu zwiększenia swojej wiarygodności w Serwisach, Użytkownik z udziałem Administratora może dokonać potwierdzenia wprowadzonych przez niego danych, w szczególności dotyczących tożsamości Użytkownika oraz numeru telefonu. W tym celu Użytkownik może wykonać na rzecz Administratora przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł za pomocą operatora płatności. Po potwierdzeniu danych uzyskanych z systemu operatora płatności z danymi wprowadzonymi przez niego w Serwisach (imię i nazwisko), Administrator zleca operatorowi zwrot kwoty wpłaconej przez Użytkownika na jego rzecz. Zwrot kwoty następuje niezależnie od potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych w Serwisach przez Użytkownika. W celu potwierdzenia numeru telefonu Użytkownik powinien przesłać wiadomość SMS, o indywidualnej dla każdego Serwisu treści, na numer telefonu wskazany na Koncie użytkownika. Poprawne przejście procesu potwierdzenia danych pozwala na oznaczenie Profilu oznaczeniem Potwierdzona tożsamość oraz Potwierdzony telefon.
 8. Po dokonaniu potwierdzenia oraz uzyskania oznaczenia „Potwierdzona tożsamość” Użytkownik nie może samodzielnie zmienić danych w postaci imienia, nazwiska widocznych na jego Profilu. W celu zmiany powyższych danych należy skontaktować się z Administratorem.
 9. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto użytkownika w danym Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.
 10. W zależności od kategorii Użytkownika, po dokonaniu subskrypcji jednej z Usług subskrypcyjnych Użytkownicy zarejestrowani, jako oferujący zlecenia mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami poszukującymi zleceń oraz Agencjami, zaś Użytkownicy zarejestrowani jako poszukujący zleceń mogą kontaktować się jedynie z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Agencjami.

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZGODNOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG Z UMOWĄ.

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w wybranym przez siebie Serwisie. W tym celu po zalogowaniu do danego Serwisu, powinien przejść do panelu „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Usuń konto”. W celu usunięcia Konta użytkownika w pozostałych Serwisach, w których logowanie następuje na podstawie tego samego adresu email oraz hasła, Użytkownik powinien zalogować się do tego Serwisu, w którym Konto użytkownika chce usunąć i dokonać czynności, o których mowa w niniejszym ust. 2.
 3. Użytkownik może również wysłać prośbę o usunięcie Konta użytkownika w danym Serwisie na adres pomoc@pomocni.pl
 4. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w wybranym Serwisie.
 5. W przypadku, jeżeli Użytkownik zawarł z Administratorem umowę o świadczenie wybranej Usługi subskrypcyjnej, usunięcie przez Użytkownika Konta użytkownika w Serwisie, w którym taka Usługa subskrypcyjna została wykupiona, nastąpi z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik wyraził wolę usunięcia konta zgodnie z ust. 2 lub 3.
 6. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika oraz Usług subskrypcyjnych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. Pouczenie o odstąpieniu oraz formularz odstąpienia znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 7. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email pomoc@pomocni.pl lub listownie na adres siedziby Administratora – Burda Media Home sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 9. Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach polegają na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług w pełni na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny oraz: i) Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; lub ii) Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, zaś Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie udzielenia przez niego takiej zgody.
 10. Jeżeli Administrator nie dokonał aktywacji Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej pomimo poprawnego wykonania pełnej płatności, Konsument wzywa go do jej aktywacji. Jeżeli Administrator nie aktywuje Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Użytkownika i Administratora terminie, Konsument może odstąpić od Umowy. Konsument może również odstąpić od umowy bez wzywania do aktywacji Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej, jeżeli: i) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Administrator nie aktywuje Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej lub ii) Konsument i Administrator uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin aktywacji Konta użytkownika lub wybranej Usługi subskrypcyjnej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie aktywował jej w tym terminie.
 11. W przypadku wskazanym w ust. 10 Administrator zwróci Konsumentowi pobrane od niego opłaty nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową przez cały okres obowiązywania umowy.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak zgodności usługi z umową w przypadku, gdy: i) Użytkownik nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do sieci internetowej; ii) nienależyta jakość usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie dostawcy usługi dostępu do sieci internetowej, z której korzysta Użytkownik; iii) dostarczył Konsumentowi aktualizację usługi i poinformował o potrzebne oraz konsekwencjach jej niezainstalowania; iv) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora. Pkt. iii) i iv) dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ze względu na właściwości techniczne świadczonej usługi, przepisy zobowiązują Administratora do informowania Konsumenta i dostarczania mu aktualizacji usługi.
 14. Jeżeli usługa jest niezgodna z umową, a nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 13 powyżej, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 15. W przypadku niezgodności usługi z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: i) doprowadzenie do zgodności treści usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; ii) Administrator nie doprowadził usługi do zgodności z umową, iii) brak zgodności usługi z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić usługę do zgodności z umową; iv) brak zgodności usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia jej do zgodności z umową; v) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. W przypadku wskazanym w ust. 15 Administrator zwróci Konsumentowi opłaty pobrane za czas, w którym usługa była niezgodna z umową. O ile ma zastosowanie, Administrator jest zobowiązany do zwrotu opłaty jedynie w części odpowiadającej niezgodnej z umową oraz usłudze, co do której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. Zwrot opłat nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator nie będzie wykorzystywał treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Serwisów, z wyjątkiem treści, które: i) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; ii) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; iii) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; iv) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

§ 6

REFERENCJE

 1. Użytkownik poszukujący zleceń może wysłać prośbę do osób, dla których w przeszłości wykonywał zlecenie, o wystawienie Referencji.
 2. W celu przesłania prośby o Referencje Użytkownik powinien wypełnić formularz Referencji znajdujący się na jego Koncie użytkownika w danym Serwisie, wpisując imię, nazwisko adres poczty elektronicznej osoby oraz numer telefonu, do której kieruje prośbę o wystawienie Referencji.
 3. Prośba wygenerowana przez Administratora zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej przez Użytkownika w formularzu Referencji.
 4. Administrator zweryfikuje wystawione Referencje, kontaktując się bezpośrednio z osobą wystawiającą Referencje. W przypadku serwisu niania.pl weryfikacja Referencji nastąpi jedynie w stosunku do Użytkowników poszukujących zleceń, którzy wykupili subskrypcję Konta Aktywna Niania.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wystawionych Referencji z Regulaminem jak również uzyskania informacji, że Referencje zostały wystawione przez samego Użytkownika lub przez osobę z nim spokrewnioną/ znajomego, Administrator może zastosować ograniczenia określone w § 8, tj. odmówić publikacji Referencji, odmówić publikacji kolejnych Referencji lub w określonych przypadkach zawiesić działanie Konta użytkownika na określony czas.

§ 7

ZGŁASZANIE TREŚCI NIELEGALNYCH LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM.

 1. Każdy ma prawo zgłosić Administratorowi Treści Użytkowników, które uważa za Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem. Zgłoszeń można dokonywać nieodpłatne, drogą elektroniczną, za pomocą dedykowanej funkcjonalności znajdującej się obok Treści Użytkownika (jeżeli taka funkcjonalność została udostępniona) lub za pomocą Formularza zgłoszeń udostępnionego pod tym adresem.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zgłaszający uważa, że określone Treści Użytkownika stanowią Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem;
  2. wskazanie dokładnej, elektronicznej lokalizacji Treści Użytkownika, którą zgłaszający uważa za Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem (np. dokładny adres URL, informacje umożliwiające identyfikację tych treści);
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego;
  4. oświadczenie potwierdzające, że zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze oraz, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
 3. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego, Administrator niezwłocznie prześle mu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera:
  1. danych umożliwiających zlokalizowanie Treści Użytkownika, którą zgłaszający uważa za Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem; lub
  2. innych danych, które pozwalają Administratorowi działającemu z należytą starannością na stwierdzenie nielegalnego charakteru określonych Treści Użytkownika lub działalności Użytkownika,

   Administrator może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia, jeżeli zgłaszający pozostawił elektroniczne dane kontaktowe. Jeżeli zgłaszający nie uzupełni zgłoszenia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wezwania, Administrator ma prawo pozostawić je bez rozpoznania.

 5. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego, Administrator może zażądać od niego dodatkowych informacji lub dokumentów w celu potwierdzenia posiadania określonych praw (np. praw własności intelektualnej).
 6. Administrator rozpatruje zgłoszenie w sposób obiektywny, niearbitralny, z zachowaniem należytej staranności oraz podejmuje decyzję w zakresie dalszego postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 7. Decyzja Administratora podjęta w odpowiedzi na zgłoszenie może dotyczyć nałożenia ograniczeń o których mowa § 8 ust. 1 lub niepodejmowania żadnych działań w przypadku, gdy Administrator uzna, że Treści Użytkownika będące przedmiotem zgłoszenia nie stanowią Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem.
 8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego Administrator niezwłocznie poinformuje go o swojej decyzji i przedstawi uzasadnienie wraz informacjami na temat możliwości odwołania się na zasadach określonych w § 9, za pośrednictwem wybranego organu pozasądowego rozstrzygania sporów lub na drodze sądowej. Użytkownika - autora Treści Użytkownika, której dotyczy zgłoszenie Administrator poinformuje o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem i wskazaniem sposobu odwołania, wyłącznie w przypadku nałożenia ograniczeń wskazanych w § 8 ust. 1.
 9. W przypadku otrzymania od odpowiednich organów nakazu podjęcia działań w stosunku do określonych Treści nielegalnych lub udzielenia informacji na temat określonego Użytkownika, Administrator poinformuje takiego Użytkownika o otrzymanym nakazie wraz z uzasadnieniem, o działaniach podjętych w odpowiedzi na ten nakaz oraz o możliwościach odwołania.
 10. Uzasadnienia nie wymaga decyzja Administratora o nałożenia ograniczeń, o których mowa w § 8 ust. 1, jeżeli Treści Użytkownika stanowią treści handlowe o dużej objętości (np. spamerskie, boty lub fałszywe kont itp.), które wprowadzają w błąd.
 11. Administrator nie korzysta zautomatyzowanych środków na potrzeby rozpatrywania zgłoszeń lub podejmowania decyzji.

§ 8

DZIAŁANIA I OGRANICZENIA NAKŁADANE PRZEZ ADMINISTRATORA.

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika stanowią Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem, Administrator może podjąć decyzję o nałożeniu następujących ograniczeń:
  1. odmowa publikacji lub ograniczenie widoczności/usunięcie określonej Treści Użytkownika lub jej części;
  2. zablokowanie Konta użytkownika na określony czas;
  3. zablokowanie Konta użytkownika na stałe.
 2. Zastosowanie ww. ograniczeń może być poprzedzone otrzymaniem upomnienia lub ostrzeżenia od Administratora.
 3. Zablokowanie Konta użytkownika oznacza, że Użytkownikowi uniemożliwione zostanie zalogowanie się na swoje Konto użytkownika. Zablokowanie Konta użytkownika na stałe jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Administratora umowy o prowadzanie Konta użytkownika w trybie natychmiastowym.
 4. Wybór ograniczenia i czas jego trwania zależy od okoliczności konkretnego przypadku m.in. charakteru Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem, wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu, częstotliwości dokonywania naruszeń, liczby wcześniejszych upomnień lub ostrzeżeń, itp.

§ 9

WNOSZENIE SKARG NA DECYZJE ADMINISTRATORA. ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG

 1. Prawo do złożenia skargi na decyzje wydane przez Administratora, o których mowa § 8 ust. 1 mają:
  1. osoby i podmioty, które dokonały zgłoszenia;
  2. Użytkownicy – autorzy Treści Użytkowników, które były przedmiotem zgłoszenia;
  3. Użytkownicy - autorzy Treści Użytkowników, co do których decyzje zostały podjęte w wyniku weryfikacji Administratora, o której mowa w § 3 ust. 17.
 2. Wniesienie skargi jest nieodpłatne i następuje drogą elektroniczną za pomocą Formularza skarg udostępnionego pod tym adresem. Wniesienie skargi jest możliwe przez 6 miesięcy po otrzymaniu decyzji Administratora.
 3. Skarga powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail skarżącego;
  2. dane umożliwiające identyfikację decyzji, której dotyczy skarga;
  3. uzasadnienie powodów, dla których w opinii skarżącego decyzja Administratora była błędna i powinna zostać zmieniona.
 4. W przypadku, gdy skarga nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności nie zawiera danych umożliwiających zidentyfikowanie decyzji, której dotyczy, Administrator może zwrócić się do skarżącego z prośbą o uzupełnienie skargi, jeżeli skarżący pozostawił elektroniczne dane kontaktowe. Jeżeli skarżący nie uzupełni skargi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Administratora, Administrator ma prawo pozostawić skargę się bez rozpoznania.
 5. Administrator rozpatruje skargę w sposób obiektywny, niearbitralny oraz z zachowaniem należytej staranności w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania.
 6. Po rozpatrzeniu skargi Administrator może uchylić swoją wcześniejszą decyzję, jeśli:
  1. jego decyzja o niepodejmowaniu działań w odpowiedzi zgłoszenie była nieuzasadniona; lub
  2. Treści Użytkownika, wobec których została podjęta decyzja nie są Treściami nielegalnymi lub Treściami niezgodnymi z Regulaminem; lub
  3. wybór zastosowanego ograniczenia w stosunku do Treści Użytkownika był nieuzasadniony,
 7. Administrator niezwłocznie poinformuje skarżącego o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz informacją o możliwości odwołania się od decyzji Administratora podjętej w wyniku otrzymania skargi do wybranego pozasądowego organu rozstrzygania sporów certyfikowanego przez Koordynatora ds. usług cyfrowych lub na drodze sądowej.
 8. Administrator nie korzysta zautomatyzowanych środków na potrzeby rozpatrywania skarg lub podejmowania decyzji.

§ 10

CZĘSTE DOKONYWANIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNYCH ZGŁOSZEŃ I CZĘSTE WNOSZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNYCH SKARG

 1. Administrator ma prawo zawiesić na rozsądny okres rozpatrywanie zgłoszeń lub skarg wobec osób lub podmiotów dokonujących częstych, oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg.
 2. Przed zawieszeniem rozpatrywania zgłoszeń lub skarg Administrator wyda takim osobom lub podmiotom ostrzeżenie zawierające informację o tym jakie kryteria oceny doprowadziły do uznania zgłoszeń lub skarg za oczywiście bezzasadne i składane często.
 3. Administrator podejmuje decyzje, o których mowa w ust. 1 w sposób obiektywny, z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z informacji dostępnych dla Administratora, m.in. z uwzględnieniem:
  1. liczby bezwzględnej oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały dokonane lub wniesione w danym okresie;
  2. względnego stosunku takiej liczby do całkowitej liczby zgłoszeń lub skarg odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;
  3. ciężaru nadużywania;
  4. zamiaru osoby lub podmiotu zgłaszającego lub skarżącego, jeżeli można go określić;
 4. Zgłaszającym i skarżącym, o których mowa w niniejszym § 10 przysługuje prawo do wniesienia skargi zgodnie z § 9 powyżej oraz prawo odwołania się do wybranego pozasądowego organu rozstrzygania sporów certyfikowanego przez Koordynatora ds. usług cyfrowych lub zaskarżenia decyzji do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisów, usługami dostępnymi w Serwisach mogą być składane elektronicznie na adres pomoc@pomocni.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem “Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownym sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 12

DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. Osoba korzystająca z Serwisu może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów zawierających powiadomienia o publikacjach pojawiających się w Serwisie oraz informacje reklamowe od Administratora i od partnerów, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu (powiadomienia WebPush). Powiadomienia WebPush są wysyłane do przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu wyłącznie po wyrażeniu przez nią zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na komunikacie wyświetlonym przez przeglądarkę internetową.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies, innych podobnych technologii, a także niepowtarzalnych identyfikatorów i technologii nieopartych na plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w stopce serwisu.

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do treści umieszczanych przez Administratora w Serwisach, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Platformy oraz Serwisów podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Użytkownik z chwilą umieszczenia danych Treści w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).
 3. Gdy Użytkownik publikuje w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich, Użytkownik potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.

§ 14

NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Administratora, informacji handlowych, o promocjach, rabatach i zmianach funkcjonalności Serwisów na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia”, „Twoje konto”, w zależności od Serwisu lub podczas zakładania Konta użytkownika.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia”, „Twoje konto”, w zależności od Serwisu lub wysyłając żądanie na adres email: pomoc@pomocni.pl

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje dostępne w Serwisach mogą być pozycjonowane (prezentowane wyżej niż inne) w oparciu o systemy rekomendacji wykorzystujące określone parametry. Parametry, które wpływają na kolejność i widoczność prezentowanych informacji, obejmują sortowanie wg.:
  1. daty rejestracji Użytkownika;
  2. daty aktywności Użytkownika;
  3. odległości w odniesieniu do wprowadzonej do wyszukiwarki lokalizacji Użytkownika.
 2. Informacje dostępne w Serwisie mogą być również pozycjonowane (prezentowane wyżej niż inne) w oparciu o system, który uwzględnia m.in. kompletność uzupełnienia informacji o Użytkowniku na Profilu/w Ofercie, wykupienie określonej usługi subskrypcyjnej, itp.
 3. W zależności od kategorii wyszukiwania, użytego sortowania i zastosowanych przez Użytkownika filtrów, wyniki wyszukiwania mogą̨ spowodować́ podniesienie lub obniżenie widoczności określonych informacji, zmianę ich kolejności oraz pozycję poszczególnych Ofert/Profili w wynikach wyszukiwania.
 4. W Serwisach wyświetlane są również treści o charakterze reklamowym. Reklamy dostępne w Serwisie są wyświetlane zgodnie z wyborami w zakresie przetwarzania plików cookie lub ustawień przeglądarki. W sytuacji, gdy odwiedzający Serwis lub Użytkownik wyrazili zgodę na personalizację treści, prezentowane reklamy są dostosowane do preferencji określonych na podstawie ich aktywności w Serwisach. W przypadku nieuzyskania zgody personalizację treści reklamowych, wyświetlane reklamy nie są personalizowane i opierają się na kreacjach reklamowych przygotowanych dla ogółu odwiedzających Serwisy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz, Cennika z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwisy, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, iv) zmiany cen usług świadczonych w Serwisach lub v) z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 7. Informacja o zmianie Usług, Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub Cennika wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisów.
 8. Zmiana Usług, Regulaminu, regulaminów szczegółowych lub Cennika nie ma wpływu na prawa Użytkowników nabyte na podstawie Regulaminu lub Cennika uprzednio obowiązującego. Użytkowników korzystających z Usług subskrypcyjnych do czasu zakończenia trwania danej usługi, obowiązują postanowienia wersji Regulaminu lub Cennika przed zmianami, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  Zmiany o charakterze porządkującym, technicznym bądź technologicznym, a także związane z zakresem usług świadczonych nieodpłatnie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Użytkownikowi, który nie zgadza się z treścią zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika zgodnie z § 5 ust. 1 – 5 powyżej. W przypadku, w którym zmiana Regulaminu wiąże się ze zmianą usług odpłatnych lub zmian Cennika, po wprowadzeniu zmienionej wersji Usługi, Regulaminu lub Cennika, Użytkownicy zostaną poproszeni o zaakceptowanie ich nowej treści przy pierwszym logowaniu do Serwisów. Odmowa zaakceptowania nowej wersji Regulaminu lub Cennika jest równoznaczna z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika oraz pozostałych usług świadczonych Użytkownikowi, dostępnych w Serwisach. W przypadku dokonania przez Użytkownika subskrypcji Usług subskrypcyjnych, umowa rozwiąże się z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik odmówił akceptacji zmienionej wersji Regulaminu. Do tego czasu Użytkownika obowiązują postanowienia Regulaminu lub Cennika w wersji przed zmianą.
 9. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisów w celu ich ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisów, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za działanie i szkody osób trzecich, w tym innych Użytkowników. W przypadku jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub niewłaściwego zachowania osób trzecich i innych Użytkowników, należy zgłosić takie zachowanie odpowiednim służbom porządkowym.
 11. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY SERWISU NIANIA.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW POSZUKUJĄCYCH ZLECEŃ

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu Platformy Pomocni.pl o postanowienia dotyczące wyłącznie Serwisu ninia.pl dla Użytkowników poszukujących zleceń. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu Platformy Pomocni.pl.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy załącznik nr 1 dotyczy jedynie Użytkowników poszukujących zleceń, którzy nie są zarejestrowani jako Agencje.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Konto na Start – konto w serwisie www.niania.pl w ramach, którego Użytkownik poszukujący zleceń może przez 30 dni bezpłatnie korzystać z serwisu www.niania.pl. W ramach tego konta Użytkownik poszukujący zleceń nie ma dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu www.niania.pl. Z Konta na Start można skorzystać tylko raz. Po upływie 30 dni Konto na Start przestaje być aktywne i przekształca się w Konto Wygaszona Niania, o ile Użytkownik poszukujący zleceń nie dokona subskrypcji Konta Aktywna Niania.
  2. Aktywna Niania – konto w serwisie www.niania.pl, którego subskrypcja jest odpłatna. W ramach Konta Aktywna Niania Użytkownik poszukujący zleceń ma dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu www.niania.pl dostępnych dla Użytkowników poszukujących zleceń.
  3. Konto Wygaszona Niania - konto w serwisie www.niania.pl., które aktywuje się automatycznie po wygaśnięciu Konta na Start (30 dni) lub po upływie okresu subskrypcji Konta Aktywna Niania. Konto Wygaszona Niania jest nieaktywne, niewidoczne dla innych Użytkowników. Użytkownik w ramach tego konta nie ma możliwości odpowiadania na Oferty ani odczytywania wiadomości przesłanych przez innych Użytkowników.

§ 3

KONTO NA START

 1. W ramach Konta na Start:
  1. Profil Użytkownika poszukującego zleceń będzie widoczny dla Użytkowników oferujących zlecenia przez 30 dni.
  2. Użytkownik poszukujący zleceń może odpowiedzieć na określoną liczbę Ofert Użytkowników oferujących zlecenia.
  3. Użytkownik poszukujący zleceń może wysłać prośbę o wystawienie Referencji, bez możliwości ich weryfikacji przez Administratora.
  4. Użytkownik poszukujący zleceń może otrzymać powiadomienie o otrzymaniu wiadomości od Użytkowników oferujących zlecenia oraz Agencji, bez możliwości ich odczytania.
 2. W celu założenia Konta na Start Użytkownik poszukujący zleceń powinien kliknąć przycisk „Konto na Start”, widoczny w Serwisie przy dokonywaniu Rejestracji.
 3. Realizacja usługi prowadzenia Konta na Start następuje po dokonaniu czynności opisanych w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik poszukujący zleceń może usunąć Konto na Start w wybranym przez siebie momencie po zalogowaniu do Serwisu. Użytkownik poszukujący zleceń w celu usunięcia Konta na Start powinien przejść do panelu „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Usuń konto”. Usunięcie Konta na Start jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta na Start ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4

KONTO AKTYWNA NIANIA

 1. W ramach subskrypcji Konta Aktywna Niania:
  1. profil Użytkownika poszukującego zleceń będzie widoczny dla Użytkowników oferujących zlecenia i Agencji przez cały okres, przez jaki trwa subskrypcja Konta Aktywna Niania;
  2. Użytkownik poszukujący zleceń może odpowiedzieć na Oferty Użytkowników oferujących zlecenia i Agencji bez limitów liczbowych;
  3. może odczytywać wiadomości wysłane mu przez Użytkowników oferujących zlecenia i Agencje;
  4. Administrator zweryfikuje Referencje, w przypadku wysłania o to prośby przez Użytkownika poszukującego zleceń;
  5. Użytkownik poszukujący zleceń może uzyskać oznaczenie Profilu informacją o pozytywnie rozwiązanym teście z podstawowej wiedzy o zdrowiu, higienie i bezpieczeństwie dziecka;
  6. Użytkownik poszukujący zleceń może dodać na Profilu więcej niż jedno zdjęcie.
 2. W celu subskrypcji Konta Aktywna Niania Użytkownik poszukujący zleceń powinien:
  1. kliknąć przycisk „Konto Aktywna Niania”, widoczny w Serwisie przy dokonywaniu Rejestracji lub po zalogowaniu w przypadku posiadania Konta na Start Konta Wygaszona Niania;
  2. wybrać okres rozliczeniowy;
  3. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonywania płatności metodami aktualnie dostępnymi na Platformie. Użytkownik poszukujący zleceń może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność;
  4. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za prowadzenie Konta Aktywna Niania oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 3. Realizacja subskrypcji Konta Aktywna Niania następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 4. Administrator poinformuje o aktywowaniu Konta Aktywna Niania, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika poszukującego zleceń. Usługę aktywacji Konta Aktywna Niania uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Aktywna Niania.
 5. Z chwilą aktywacji Konta Aktywna Niania dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi subskrypcji Konta Aktywna Niania. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 6. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Aktywna Niania będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np. co dwa tygodnie, co miesiąc).
 7. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji Konto Aktywna Niania w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 8. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji Konta Aktywna Niania w zakładce „Ustawienia”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Aktywna Niania zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji. Po wyłączeniu subskrypcji konto Użytkownika poszukującego zleceń przekształci się w Konto Wygaszona Niania

Załącznik nr 2

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY DLA AGENCJI

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia dotyczące Agencji. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Agencje mogą założyć Konto użytkownika w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekaseniora.pl
 2. Agencja za pomocą jednego Konta użytkownika może zarówno dodawać Oferty, jak i odpowiadać na Oferty.
 3. Dokonanie Rejestracji przez Agencję jest nieodpłatne. Z chwilą dokonania Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Agencję z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości dodawania Ofert przez Agencję,
  3. otrzymywania powiadomień o wpłynięciu odpowiedzi na Oferty Agencji,
  4. możliwości skorzystania z Usług subskrypcyjnych,
  5. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  6. możliwości korzystania z newslettera,
  7. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu.

§ 2

SUBSKRYPCJA KONTA PREMIUM

 1. Agencje, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl oraz www.opiekaseniora.pl.
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Agencja posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Agencji, w szczególności na:
  1. oznaczenie Ofert Agencji symbolem „Premium”,
  2. dodawanie i utrzymywanie aktywnej więcej niż jednej Oferty w trakcie trwania Subskrypcji Konta Premium,
  3. możliwość kontaktowania się z Użytkownikami oferującymi zlecenia oraz Użytkownikami poszukującymi zleceń za pośrednictwem Serwisu.
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Agencja powinna:
  1. kliknąć przycisk “Konto Premium”/ “Włącz Premium”/ ”Zmień konto na Premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres rozliczeniowy,
  3. w przypadku, gdy Agencja posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. wybrać sposób płatności za subskrypcję Konta Premium z dostępnych na stronie metod dokonywania płatności,
  5. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Agencja może zostać przekierowana na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  6. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Agencja przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Agencję oraz ze zgodą na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi Konta Premium następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Agencję o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Agencji. Usługę aktywacji Konta Premium uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Agencja uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Premium.
 8. Z chwilą aktywacji Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Agencję umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Agencja może zrezygnować z subskrypcji Konto Premium w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Agencja może zrezygnować z subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Premium zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Agencja wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 3

REGULAMIN USŁUGI KONTA PREMIUM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy oferujący zlecenia, mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji Konta Premium. Koszty subskrypcji Konta Premium zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja Konta Premium jest dostępna w Serwisach: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl oraz www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja Konta Premium obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje w pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Konto Premium pozwala Użytkownikom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Oferty Użytkownika symbolem „Premium”,
  2. możliwość przesyłania wiadomości Użytkownikom poszukujących zleceń, za pośrednictwem Serwisu,
  3. możliwość odczytywania wiadomości od Użytkowników poszukujących zleceń.
  4. możliwość odsłaniania numerów telefonów Użytkowników poszukujących zleceń.
 5. W celu włączenia subskrypcji Konta Premium Użytkownik powinien:
  1. kliknąć przycisk „Konto Premium ”/Włącz Premium”/”Zmień konto na Premium”, widoczny w Serwisie po zalogowaniu,
  2. wybrać okres rozliczeniowy”,
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję Konta Premium przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji Konta Premium następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez operatora płatności poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu Konta Premium, również za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Usługę aktywacji Konta Premium uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Premium.
 8. Z chwilą aktywacji Konta Premium dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Konta Premium. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja Konta Premium będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika oferującego zlecenia okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Użytkownik oferujący zlecenia może zrezygnować z subskrypcji Konto Premium w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Użytkownik oferujący zlecenia może zrezygnować z subskrypcji Konta Premium w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja Konta Premium zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik oferujący zlecenia wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 4

REGULAMIN USŁUGI PRACA OD ZARAZ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA

 1. Użytkownicy poszukujący zleceń mogą włączyć odpłatną subskrypcję usługi Praca od zaraz. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 2. Subskrypcja usługi Praca od zaraz jest dostępna w Serwisach: www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl.
 3. Subskrypcja usługi Praca od zaraz obowiązuje tylko w ramach tego Serwisu, dla jakiego została włączona i nie obowiązuje pozostałych Serwisach, w których Użytkownik posiada Konto użytkownika.
 4. Subskrypcja usługi Praca od zaraz pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem „Praca od zaraz”,
  2. otrzymanie wyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres rozliczeniowy
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Usługę aktywacji Praca od zaraz uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności usługi Praca od zaraz.
 8. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od Zaraz będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od Zaraz w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Praca od Zaraz zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 5

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Korepetytor – Użytkownik poszukujący zlecenia w Serwisie korepetycje.edu.pl
  2. Poszukujący Korepetytora – Użytkownik oferujący zlecenie w Serwisie korepetycje.edu.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA USŁUGI PRACA OD ZARAZ W SERWISIE KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. Dane kontaktowe Poszukujących Korepetytora są niewidoczne dla Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz.
 2. Dane kontaktowe Korepetytorów, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Praca od zaraz są niewidoczne dla osób korzystających z Serwisu oraz Poszukujących Korepetytora.
 3. Korepetytorzy mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji usługi Praca od zaraz dedykowanej dla Serwisu www.korepetycje.edu.pl. Koszty subskrypcji usługi Praca od zaraz zostały określone w Cenniku.
 4. Subskrypcja usługi Praca do zaraz pozwala Korepetytorom, w szczególności na:
  1. oznaczenie Korepetytora znaczkiem „Praca od Zaraz”,
  2. możliwość podglądu danych kontaktowych Poszukujących Korepetytora,
  3. upublicznienie danych kontaktowych Korepetytora. Dane kontaktowe Korepetytora będą widoczne dla Poszukujących Korepetytora,
  4. możliwość komunikowania się z Poszukującymi Korepetytora,
  5. otrzymanie wyższej pozycji na liście Korepetytorów,
  6. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji wystawionych Referencji.
 5. W celu włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz Korepetytor powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Praca od Zaraz” widoczny po zalogowaniu lub przejść do zakładki „Ustawienia” lub „Twoje konto” i kliknąć przycisk „Włącz Praca od zaraz”,
  2. wybrać okres rozliczeniowy,
  3. w przypadku, gdy Korepetytor posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny,
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Korepetytor może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność.
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Praca od zaraz przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 6. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Praca od zaraz następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 7. Administrator poinformuje Korepetytora o włączeniu subskrypcji usługi Praca od zaraz, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Korepetytora. Usługę aktywacji Praca od zaraz uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Korepetytor uzyska dostęp do funkcjonalności usługi Praca od zaraz.
 8. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Praca od zaraz dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Korepetytora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Praca od zaraz. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony..
 9. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Praca od Zaraz będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 10. Korepetytor może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od Zaraz w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 11. Korepetytor może zrezygnować z subskrypcji usługi Praca od zaraz w zakładce „Ustawienia” lub „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Praca od Zaraz zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Korepetytor wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.

Załącznik nr 6.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY SERWISU REMONTUJ.PL DLA UŻYTKOWNIKÓW POSZUKUJĄCYCH ZLECEŃ

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:
  1. Fachowiec – Użytkownik poszukujący zlecenia w Serwisie remontuj.pl, który ukończył 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Poszukujący Fachowca – Użytkownik oferujący zlecenie w Serwisie remontuj.pl, który ukończył 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Biznes Partner i Biznes Partner Gold - odpłatne usługi subskrypcyjne dedykowane Fachowcom w serwisie www.remontuj.pl

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. SUBSKRYPCJA USŁUGI BIZNES PARTNER I BIZNES PARTNER GOLD W SERWISIE REMONTUJ.PL

 1. Dane kontaktowe Poszukujących Fachowca są niewidoczne dla Fachowców, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold.
 2. Dane kontaktowe Fachowców, którzy nie dokonali subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold są niewidoczne dla osób korzystających z Serwisu oraz Poszukujących Fachowca.
 3. Fachowcy mogą skorzystać z odpłatnej subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold dedykowanej dla serwisu www.remontuj.pl. Koszty subskrypcji usługi Biznes Partner i Biznes Partner Gold zostały określone w Cenniku.
 4. Subskrypcja usługi Biznes Partner i Biznes Partner Gold obowiązuje tylko w ramach tego serwisu www.remontuj.pl
 5. Subskrypcja usługi Biznes Partner pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem “Biznes Partner”,
  2. otrzymanie wyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji
 6. Subskrypcja usługi Biznes Partner Gold pozwala Użytkownikom na:
  1. oznaczenie Profilu Użytkownika symbolem “Biznes Partner Gold”,
  2. otrzymanie najwyższej pozycji na liście Użytkowników poszukujących zleceń,
  3. otrzymanie pierwszeństwa w weryfikacji przez Administratora wystawionych Referencji.
 7. W celu włączenia subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold Użytkownik powinien:
  1. kliknąć w przycisk “Biznes Partner” widoczny po zalogowaniu i wybrać typ usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold klikając “Wybierz”;
  2. wybrać okres rozliczeniowy określony dla danego typu usługi subskrypcyjnej;
  3. w przypadku, gdy Użytkownik posiada Kod rabatowy wpisać kod alfanumeryczny;
  4. uzupełnić dane w formularzu niezbędne do dokonania płatności. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową podmiotu, który realizuje płatność;
  5. kliknąć w przycisk „Płacę” w celu dokonania płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie przycisku „Płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za subskrypcję usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold przez Użytkownika oraz ze zgodą Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jak również z utratą prawa odstąpienia od umowy.
 8. Realizacja usługi w postaci włączenia subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez takiego operatora poprawnego wykonania pełnej płatności.
 9. Administrator poinformuje Użytkownika o włączeniu subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold, za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Usługę aktywacji Biznes Partner lub Biznes Partner Gold uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do funkcjonalności Konta Biznes Partner lub Biznes Partner Gold.
 10. Z chwilą aktywacji subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold dochodzi do zawarcia z Administratorem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej świadczenia usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 11. Po dokonaniu pierwszej płatności z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego w Serwisie, subskrypcja usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold będzie trwała przez czas nieoznaczony. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie cyklicznie obciążany tą samą kwotą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika okresem rozliczeniowym (np., co dwa tygodnie, co miesiąc, co trzy miesiące).
 12. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dokonano rezygnacji.
 13. Użytkownik poszukujący zleceń może zrezygnować z subskrypcji usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold w zakładce „Twoje konto”, albo przesłać prośbę o jej wyłączenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@pomocni.pl lub za pomocą formularza dostępnego w Centrum Pomocy. W takim wypadku subskrypcja usługi Biznes Partner lub Biznes Partner Gold zostanie automatycznie wyłączona z upływem okresu rozliczeniowego, w którym Użytkownik poszukujący zleceń wyraził wolę zrezygnowania z subskrypcji.
 14. Gdy Fachowiec publikuje w Serwisie zdjęcia przedstawiające efekt jego pracy, w tym w szczególności wnętrze mieszkania, sylwetkę domu, ogrodu Fachowiec potwierdza, że Poszukujący fachowca oraz osoby będące właścicielami wyraziły odpowiednie zgody na publikację takich zdjęć.

Załącznik nr 7

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Usługi subskrypcyjne świadczone w Serwisach polegają na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. W takich wypadkach, jeżeli po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy, spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, bądź odpowiednio usługa została w pełni wykonana, prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

Burda Media Home sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,

pomoc@pomocni.pl;

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Burda Media Home sp. z o.o.
ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa

pomoc@pomocni.pl
 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …..............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) …..................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- Data …..............................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Automatic translation, if you want to see the original version, please change to Polish

REGULATIONS OF THE POMOCNI.PL PLATFORM

§ 1

These Regulations are available on the website at https://niania.pl/Regulamin.html, with the possibility of reproducing and saving them outside the IT system. The regulations can be downloaded and saved to disk for free.

The Regulations define the rules for the use of all Websites, in particular the rules:

 1. viewing content, including Content made available on the Websites,
 2. viewing Profiles and Offers,
 3. making Registration,
 4. maintaining User Accounts,
 5. adding Offers,
 6. creating Profiles,
 7. the ability to contact other Users,
 8. adding and verifying References,
 9. use of Subscription Services and other services,
 10. making payments,
 11. verification by the Administrator of User Content,
 12. reporting illegal Content or Content inconsistent with the Regulations to the Administrator,
 13. actions taken by the Administrator in the event of obtaining actual knowledge about illegal Content or Content inconsistent with the Regulations,
 14. submitting and considering complaints about the Administrator's decisions regarding actions taken in relation to User Content,
 15. proceedings towards Users who frequently publish Content that is obviously illegal or Content that is obviously inconsistent with the Regulations, as well as persons and entities who often make obviously unfounded reports or complaints,
 16. the User's rights to withdraw from the contract for maintaining the User Account and Subscription Services,
 17. termination of the contract for maintaining the User Account and Subscription Services,
 18. the Administrator's liability for the compliance of the offered services with the contract,
 19. submitting and considering complaints,
 20. using the newsletter.

Some of the Websites may contain services and functions not available on other Websites, due to the specificity of each Website. In addition, some services may be dedicated only to a selected category of Users, depending on the nature and method of using the Websites. Any differences are described in these Regulations and the detailed regulations constituting annexes to these Regulations.

Users, as well as all persons wishing to obtain information on the operation and principles of operation of the Websites, may contact the Administrator at the e-mail address pomoc@pomocni.pl and the Help Center .

The websites are not intended to conclude distance contracts between consumers and entrepreneurs.

§ 2

DICTIONARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Regulations mean respectively:
  1. Agency – User who can both publish Offers and respond to published Offers.
  2. Administrator – Burda Media Home sp. z o. o. based in Warsaw, ul. Marynarska 15, (02-674) Warsaw, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court of the Capital City of Warsaw. Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Price list - a list of paid services available on the Websites along with the price of a given service, located at https://niania.pl/cennik-serwisow .
  4. Complaint form - a functionality of the Website that allows you to appeal against the Administrator's decision taken in relation to illegal Content or Content inconsistent with the Regulations.
  5. Report form - a functionality of the Website that allows you to report illegal Content or Content inconsistent with the Regulations to the Administrator.
  6. Discount code - a code in the form of a string of characters provided to the User, allowing for a reduction in the price of the Subscription Service.
  7. Consumer - a natural person concluding a legal transaction with an entrepreneur that is not directly related to his or her business or professional activity, or another person to whom the law requires the application of the provisions relating to the Consumer.
  8. Premium Account - a paid subscription service of the Websites dedicated to Users offering orders, i.e. looking for people who will carry out orders for these Users, and Agencies that are looking for Users who will carry out orders for third parties.
  9. User account - (in the case of Registration via the Website), e-mail address (in the case of Registration via a Gmail account on the Google platform), selected login (in the case of Registration via the Facebook social networking site), a marked set of resources in the Administrator's IT system in which data is collected User data on the Websites. Creating a User Account requires Registration.
  10. Offers - announcements containing job proposals posted on the Websites by Users offering orders.
  11. Platform – Pomocni.pl Platform administered by the Administrator, consisting of Websites.
  12. Privacy policy - detailed information on the principles of personal data processing and the principles of protecting the privacy of Users and visitors to the Websites.
  13. Work Immediately - a paid subscription service dedicated to Users looking for orders on the websites www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl and www.korepetycje.edu.pl.
  14. Confirmed identity – Profile marking, available after the Administrator has verified the compliance of the data entered by the User.
  15. Confirmed telephone number - Profile marking, available after the Administrator has verified the compliance of the telephone number entered by the User.
  16. Profile – public part of the Account of the user seeking orders, containing information about the User seeking orders.
  17. References - an opinion given to a User looking for recommendations and published on the Profile.
  18. Regulations - these Regulations together with the annexes constituting an integral part thereof.
  19. Registration – the process of creating a User Account.
  20. Services, Website - websites: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl, www.korepetycje.edu.pl and nazwauj.pl, which are part of the Pomocni.pl platform .
  21. User Content - all content published by Users on the Websites, in particular as part of Offers and Profiles, private messages sent to other Users.
  22. Illegal content - User content that is inconsistent with generally applicable law. An example catalog of Illegal Content is specified in § 3 section 15.
  23. Content inconsistent with the Regulations - means User Content that violates the provisions of these Regulations, principles of social coexistence or good manners. The catalog of Content inconsistent with the Regulations is specified in § 3 section 16.
  24. Subscription services - all paid services requiring subscription, available on the Websites, regulated in detailed regulations constituting appendices to the Regulations.
  25. User - a natural person who is over 16 years of age with full legal capacity or limited legal capacity, a legal person, an organizational unit without legal personality, which has registered and has a User Account. In the case of natural persons with limited legal capacity, the consent of a statutory representative is required to complete Registration. The User can be registered as a job seeker, job offeror or as an Agency

§ 3

GENERAL INFORMATION. PROVISION OF SERVICES ELECTRONICALLY. RULES FOR USING THE WEBSITES

 1. Each person using the Website is obliged to read the Regulations. The Website is used on the basis of these Regulations and applicable legal provisions.
 2. In order to use the Website, it is necessary to have a device enabling access to the Internet, supporting JavaScript technology, equipped with a working operating system in the current version, e.g. Linux, Windows, iOS, OSX, as well as installing on the device a current version of a web browser providing access to Internet resources, such as: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari or other compatible. In order to maintain the proper functioning of the Websites and all their functionalities, it is recommended to regularly update operating systems and browsers. The Administrator does not guarantee the proper operation of the Websites using the Internet Explorer browser.
 3. The use of services provided electronically and the Internet, even despite the use of systems protecting against unauthorized influence of third parties, may involve specific threats and risks, such as:
  1. malware - applications or scripts with harmful, criminal or malicious activity, such as viruses, worms, Trojans (Trojan horses), keyloggers, dialers and others,
  2. programs that track the User's online activities, collect information about the User and send it to the program author,
  3. obtaining confidential information by impersonating a trustworthy person or institution (phishing),
  4. spyware,
  5. spam,
  6. hacking into the IT system using hacking tools such as exploit or rootkit.
 4. In order to avoid the above threats, electronic devices used to connect to the Internet should be equipped with an anti-virus program.
 5. Protection against the above-mentioned threats may also be provided by:
  1. firewalls,
  2. regular software update,
  3. reading information regarding licenses and program installation,
  4. regular system scanning with antivirus software,
  5. data transmission encryption,
  6. not opening electronic messages of unknown origin,
  7. using legal programs and applications,
  8. installation of preventive programs to detect and prevent intrusions.
 6. The use of some services available on the Websites may additionally require e-mail, telephone number, the ability to make money transfers or a payment card.
 7. Upon entering the Website, each person concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting of:
  1. gaining access to the preview of Offers and Profiles, without contact details,
  2. gaining access to preview parts of the References,
  3. the possibility of reporting illegal Content or Content inconsistent with the Regulations,
  4. the possibility of filing a complaint about the Administrator's decision regarding User Content,
  5. possibility of submitting and considering complaints,
  6. providing other functionalities of the Website that do not require Registration.
 8. Registration is free of charge. Upon completion of Registration, the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting of:
  1. maintaining the User Account,
  2. possibility of adding Offers,
  3. the possibility of using subscription services (excluding the websites korepetycje.edu.pl and nazwauj.pl),
  4. possibility of using discount codes (excluding korepetycje.edu.pl and nazwauj.pl websites),
  5. possibility of using the newsletter,
  6. receiving notifications about receipt of responses to Offers,
  7. providing other functionalities of the Website requiring Registration,
   - in relation to Users offering orders and the Agency, and:
  8. possibility of creating a Profile,
  9. the ability to respond to the number of Offers specified on a given Website,
  10. the ability to send a request for References (applies only to Users looking for orders),
  11. the possibility of using the Confirmed Identity and Confirmed Telephone services in some of the Websites (applies only to Users looking for orders),
  12. the possibility of using subscription services,
  13. possibility of using discount codes,
  14. possibility of using the newsletter,
  15. providing other functionalities of the Website requiring Registration.
   – in relation to Users looking for orders and the Agency.
 9. Some of the services provided on the Websites are paid. Once the payment operator confirms that the full payment for a given Subscription Service has been correctly made, the given Subscription Service is activated and thus the User concludes an agreement with the Administrator for the provision of electronic services consisting in the provision of a given Subscription Service.
 10. The scope of Subscription Services is described in the detailed regulations constituting annexes to these Regulations.
 11. The User will be informed each time about the fee for a given Subscription Service before selecting it, along with the price, billing periods and rules of access and cancellation of the service. Prices of services are also available in the Price List.
 12. Notwithstanding the above, each person using the Services incurs the cost of connection to the server on which the Services are located, the amount of which depends on the duration of the connection and the tariff applied by the operator of the network used by the people using the Services.
 13. The following activities are prohibited when using the Website:
  1. providing illegal Content and Content inconsistent with the Regulations,
  2. disturbing the proper functioning of the Website,
  3. using the Website for advertising,
  4. using the Website for purposes contrary to the purpose of the Website,
  5. using the Website for illegal purposes,
  6. creating a threat to other Users and other people,
  7. spam - activities involving repeated submission of forms available on the Websites (e.g. multiple discovery of telephone numbers), multiple/mass sending of identical or similar messages in a short period of time that are unrelated to the nature of the Websites, etc.,
  8. registration of more than one User Account,
  9. sharing your User Account with third parties.
 14. In the event of the above-mentioned activity, the Administrator has the right to decide to impose restrictions specified in § 8 section 1.
 15. Illegal content is User Content that is inconsistent with generally applicable law. Illegal Content includes, among others: content:
  1. inciting or approving violence;
  2. inciting or praising the commission of crimes;
  3. promoting a totalitarian system;
  4. inciting or praising hatred or violence based on sexual, racial, ethnic, religious, national or gender grounds;
  5. violating the rights of other people, in particular intellectual property rights;
  6. violating the personal rights of other people, in particular slanderous or insulting;
  7. violating other people's image rights;
  8. threatening life, health or public order.
   The above enumeration is exemplary and not exhaustive.
 16. The following are considered Contents that are inconsistent with the Regulations:
  1. content containing advertising messages, commercial, marketing and promotional information;
  2. content containing links to external sites where products or services are promoted;
  3. spam content;
  4. drastic content;
  5. content of an erotic or pornographic nature;
  6. content of a "sponsorship" nature or with sexual undertones;
  7. Content that displays or encourages self-harm or suicide;
  8. content containing offensive words and profanity;
  9. content containing sexual, racial, ethnic, religious, national or gender bias;
  10. content that offends religious feelings;
  11. content that is false, misleading or may mislead other Users;
  12. content constituting attacks on other people or Users, in particular threats or blackmail;
  13. content inconsistent with the thematic profile of a given Website or the nature of the User Account;
  14. content containing personal data (including contact details) of the User outside the fields intended for publication of this data in the Registration form and User Account settings (in particular: in photos, in the content of information about the User visible to the public, etc.);
  15. content containing personal data (including contact details) of other persons, entities or Users;
  16. content containing a large number of punctuation marks (e.g. periods, commas, dashes, etc.) or emoticons instead of verbal content;
  17. inconsistent content within the User Account (e.g. differences between the data declared in the registration form and the information provided in the User Account);
  18. References that have been identified by the Administrator as false or as provided by the User himself;
  19. photos that do not allow identification of the User's face, in particular: wearing sunglasses, scarves and face masks, etc. (does not apply to Users offering orders);
  20. photos containing images of people other than the User (does not apply to Users offering orders);
  21. photos of fictional characters;
  22. photos unrelated to the operation of the Website;
  23. photos containing verbal content (does not apply to the Agency);
  24. graphics and animations placed instead of the User's photo (does not apply to the Agency).
 17. The Administrator has the right to verify User Content for compliance with the law and the provisions of these Regulations. The Administrator carries out verification in a non-arbitrary, objective manner and with due diligence. Verification may be performed manually or automatically, using filtering tools, in particular for spam and such behavior.
 18. If the Administrator obtains actual knowledge that certain User Content constitutes illegal Content or Content inconsistent with the Regulations, the Administrator has the right to decide to impose the restrictions specified in § 8 section 1. The Administrator will inform such User about his decision and provide him with a justification. The User has the right to lodge a complaint in accordance with § 9 below and the right to appeal to a selected extrajudicial dispute resolution body or to appeal against the decision to court in accordance with applicable law.
 19. The Administrator is obliged to notify the appropriate services and authorities and provide them with the appropriate User data if he receives any information giving rise to suspicion of a possible crime.
 20. The Administrator is not responsible for User Content if:
  1. has no actual knowledge of illegal Content or illegal activity of the User, and with regard to claims for damages - does not know of the facts or circumstances that clearly indicate the presence of illegal Content or illegal activity of the User on the Website; or
  2. takes appropriate action immediately to remove or disable access to illegal Content upon becoming aware or aware of such content.
 21. The provisions of these Regulations relating to the Consumer apply to a natural person concluding a contract with the Administrator, which is directly related to his/her business activity, when the content of this contract shows that it is not of a professional nature for him (resulting in particular from the subject of the business activity performed by such Entrepreneur). economic activity provided in CEIDG and PKD numbers).
 22. Towards the entities referred to in § 3 section 23 do not apply to Art. 558 § 1 second sentence of the Civil Code, art. 563 of the Civil Code and Art. 567 § 2 of the Civil Code and § 11 section 4 and 5 of these Regulations.

§ 4

REGISTRATION

 1. In order to register, complete the registration form available on the Website, providing the e-mail address and password, as well as other data included in the registration form. You can also register using your Gmail account on the Google platform or your Facebook account. After selecting the Registration via Gmail or Facebook account option, the User logs in to his or her Gmail or Facebook account and is then asked to consent to the Administrator obtaining access to specific data. This data will be used to create a User Account. Registration requires acceptance of the terms of these Regulations. In the event of Registration via the Websites, depending on the nature and method of using the Websites, the User may receive a message to the e-mail address provided in the form, asking to confirm Registration. In such a case, the User Account is activated by clicking on the activation link sent in the message. In other cases, the User Account is activated when Registration is completed. The User Account activation service is deemed to have been provided when the User gains access to his User Account. After Registration, each time you log in using the data provided in the registration form - e-mail address and selected password, or using your Gmail or Facebook account. The Registration and login option via a Gmail or Facebook account is not available for the websites www.korepetycje.edu.pl and www.remontuj.pl.
 2. Registration on one of the Websites: www.niania.pl , www.opiekaseniora.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekazwierzat.pl gives you the opportunity to use all these Websites without the need to register again. Upon Registration on a given Website, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding maintaining a User Account on this Website. In order to start using the User Account on other Websites referred to in this section. 2, the User should go to the website of this Website and agree to start using the User Account on this Website. Upon consent, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding maintaining a User Account on this Website.
 3. Registration on one of the Websites: www.korepetycje.edu.pl and www.remontuj.pl gives you the opportunity to use both Websites without the need to register again. Upon Registration on a given Website, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding maintaining a User Account on this Website. In order to start using the User Account on the second Website referred to in this section. 3, the User should go to the website of this Website and agree to start using the User Account on this Website. Upon consent, an agreement for the provision of electronic services is concluded regarding maintaining a User Account on this Website.
 4. When registering, the User is obliged to provide true data.
 5. The User may complete his User Account with information about himself, as well as attach a photo. The information, photo, as well as other data provided in the Registration form (apart from contact details) and the Offer or Profile will also be publicly visible to people using the Websites who do not have a User Account. The attached photo should contain a clear image of the User.
 6. If the User Account is supplemented with information that constitutes illegal Content or Content inconsistent with the Regulations, the Administrator has the right to apply the restrictions referred to in § 8 below.
 7. In order to increase their credibility on the Websites, the User, with the participation of the Administrator, may confirm the data entered by him, in particular regarding the User's identity and telephone number. For this purpose, the User may make a verification transfer of PLN 1 to the Administrator using the payment operator. After confirming the data obtained from the payment operator's system with the data entered by him on the Websites (name and surname), the Administrator instructs the operator to refund the amount paid by the User to him. The amount will be refunded regardless of the confirmation of the correctness of the data entered on the Website by the User. In order to confirm the telephone number, the User should send an SMS message with individual content for each Website to the telephone number indicated in the User Account. Correct completion of the data confirmation process allows you to mark your Profile with the Confirmed Identity and Confirmed Phone numbers.
 8. After confirming and obtaining the "Confirmed identity" mark, the User cannot independently change the data such as name and surname visible on his Profile. To change the above data, please contact the Administrator.
 9. One person may have only one User Account on a given Website. It is prohibited to share the User Account with third parties.
 10. Depending on the User's category, after subscribing to one of the Subscription Services, Users registered as job seekers may only contact Users seeking job orders and Agencies, and Users registered as job seekers may only contact Users offering job orders and Agencies.

§ 5

TERMINATION OF THE CONTRACT AND THE RIGHT OF CONSUMERS TO WITHDRAW FROM THE AGREEMENT FOR THE PROVISION OF SERVICES BY ELECTRONIC MEANS. COMPLIANCE OF THE SERVICES PROVIDED WITH THE AGREEMENT.

 1. The agreement regarding maintaining a User Account is concluded for an indefinite period.
 2. The User may delete the User Account on the Website of his or her choice. To do this, after logging in to a given Website, go to the "Settings" or "Your account" panel and click the "Delete account" button. In order to delete the User Account on other Websites where login is based on the same email address and password, the User should log in to the Website where the User Account is to be deleted and perform the activities referred to in this section. 2.
 3. The User may also send a request to delete the User Account on a given Website to pomoc@pomocni.pl
 4. Deleting the User Account is tantamount to the User's termination of the contract for the provision of electronic services, the subject of which is maintaining the User Account on the selected Website.
 5. If the User has concluded an agreement with the Administrator for the provision of a selected Subscription Service, the User will delete the User Account on the Website in which such Subscription Service was purchased at the end of the billing period in which the User expressed the will to delete the account in accordance with section 2 or 3.
 6. The consumer has the right to withdraw from the contract for maintaining a User Account and Subscription Services without giving a reason and without incurring costs, within 14 days from the date of conclusion of the contract, subject to section 9. Information on withdrawal and the withdrawal form are included in the annex to these Regulations. This right is not available to Users who are not Consumers.
 7. In order to comply with the 14-day deadline, the Consumer should send the declaration before its expiry to the email address pomoc@pomocni.pl or by post to the address of the Administrator's office - Burda Media Home sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. If the declaration is sent to the e-mail address indicated in the preceding sentence, the Administrator will send the Consumer an e-mail confirming receipt of the declaration of withdrawal.
 8. The declaration of withdrawal can be submitted on the form. Using the form is not obligatory.
 9. Subscription services provided on the Websites consist in providing the Consumer with digital content that is not saved on a tangible medium or in the Administrator providing services fully to the Consumer, with the Consumer's express consent. The Consumer is not entitled to withdraw from the contract if the Consumer is obliged to pay the price and: i) The Administrator has fully performed the service with the express and prior consent of the Consumer, who was informed before the commencement of the service that after the Administrator has provided the service, he will lose the right to withdraw from the contract. and he took note of it; or ii) the Administrator commenced the provision with the express and prior consent of the Consumer, who was informed before the commencement of the provision that after the provision of the provision by the Administrator, he would lose the right to withdraw from the contract, and took note of this, and the Administrator provided the Consumer with confirmation of such consent.
 10. If the Administrator has not activated the User Account or the selected Subscription Service despite correct full payment, the Consumer requests him to activate it. If the Administrator does not activate the User Account or the selected Subscription Service immediately after receiving the request or within an additional period expressly agreed by the User and the Administrator, the Consumer may withdraw from the Agreement. The Consumer may also withdraw from the contract without requesting the activation of the User Account or the selected Subscription Service, if: i) the Administrator's statement or the circumstances clearly show that the Administrator does not activate the User Account or the selected Subscription Service, or ii) the Consumer and the Administrator have agreed, or the circumstances conclusion of the contract clearly shows that the specific date of activation of the User Account or the selected Subscription Service was important for the Consumer, and the Administrator did not activate it within this period.
 11. In the case referred to in section 10 The Administrator will refund the fees collected from the Consumer no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's declaration of withdrawal from the contract or price reduction using the same method of payment as used by the Consumer, unless he has expressly agreed to another method that is not binding. at no cost to him.
 12. The Administrator is responsible for the compliance of the services offered with the contract throughout the duration of the contract.
 13. The Administrator is not liable to the User for non-compliance of the service with the contract if: i) the User does not have access or has significantly limited access to the Internet; ii) inadequate quality of services is caused by reasons attributable to the provider of the Internet access service used by the User; iii) provided the Consumer with an update of the service and informed about the need and the consequences of not installing it; iv) failure to install or incorrect installation of the update was not due to errors in the installation instructions provided by the Administrator. Pts. iii) and iv) apply only to situations where, due to the technical properties of the service provided, the regulations oblige the Administrator to inform the Consumer and provide him with service updates.
 14. If the service is inconsistent with the contract and the circumstances specified in section. 13 above, the Consumer may demand that it be brought into compliance with the contract.
 15. In the event of non-compliance of the service with the contract, the Consumer may submit a declaration of price reduction or withdrawal from the contract when: i) bringing the content of the service into compliance with the contract is impossible or requires excessive costs; ii) the Administrator has not brought the service into compliance with the contract, iii) the lack of compliance of the service with the contract continues, even though the Administrator has tried to bring the service into compliance with the contract; iv) the lack of compliance of the service with the contract is so significant that it justifies reducing the price or withdrawing from the contract without first taking advantage of the opportunity to bring it into compliance with the contract; v) it is clear from the Administrator's statement or the circumstances that he will not bring the service into compliance with the contract within a reasonable time or without excessive inconvenience to the Consumer.
 16. In the case referred to in section 15 The Administrator will refund the Consumer fees charged for the period during which the service was inconsistent with the contract. If applicable, the Administrator is obliged to refund the fee only in part corresponding to the service that is inconsistent with the contract and the service in respect of which the obligation to provide was eliminated as a result of withdrawal from the contract. The refund will be made immediately, no later than within 14 days from the date of receipt of the consumer's declaration of withdrawal from the contract or price reduction, using the same method of payment as used by the Consumer, unless he has expressly agreed to another method that is not binding on him. at no cost.
 17. In the event of withdrawal from the contract, the Administrator will not use content other than personal data provided or created by the Consumer while using the Websites, except for content that: i) is useful only in connection with the digital content or digital service that was the subject of the contract; ii) concern only the Consumer's activity when using digital content or digital service provided by the entrepreneur; iii) have been combined by the Administrator with other data and cannot be separated from them or can only be separated with disproportionate efforts; iv) were created by the Consumer together with other Consumers who may still use them.

§ 6

REFERENCE

 1. A user looking for orders can send a request to people for whom he has performed orders in the past to issue a Reference.
 2. In order to send a request for References, the User should complete the Reference form located in his/her User Account on a given Website, entering the name, surname, e-mail address and telephone number of the person to whom he/she is sending the request for a Reference.
 3. The request generated by the Administrator will be sent to the e-mail address of the person indicated by the User in the Reference form.
 4. The Administrator will verify the issued References by contacting directly the person issuing the References. In the case of the niania.pl website, Reference verification will only take place in relation to Users looking for orders who have purchased a subscription to the Active Niania Account.
 5. If it is found that the issued References are inconsistent with the Regulations, as well as obtaining information that the References were issued by the User himself or by a person related to him/her/a friend, the Administrator may apply the restrictions specified in § 8, i.e. refuse to publish the References, refuse to publish further References or in in certain cases, suspend the operation of the User Account for a specified period of time.

§ 7

REPORTING ILLEGAL CONTENT OR CONTENT THAT IS INCOMPATIBLE WITH THE REGULATIONS.

 1. Everyone has the right to report to the Administrator User Content that they consider illegal or Content inconsistent with the Regulations. Reports can be submitted free of charge, electronically, using a dedicated functionality located next to the User Content (if such functionality has been made available) or using the Report Form available at this address .
 2. The application should include:
  1. a reasonable explanation of the reasons why the reporting person believes that certain User Content constitutes illegal Content or Content that does not comply with the Regulations;
  2. indication of the exact electronic location of the User Content that the reporting party considers illegal Content or Content inconsistent with the Regulations (e.g. exact URL address, information enabling identification of this content);
  3. name and surname or name and e-mail address of the applicant;
  4. a statement confirming that the report is made in good faith and that the information and allegations contained in the report are correct and complete.
 3. If the report contains electronic contact details of the submitter, the Administrator will immediately send him confirmation of receipt of the report.
 4. If the application does not contain:
  1. data enabling locating User Content that the reporting person considers illegal Content or Content inconsistent with the Regulations; or
  2. other data that allow the Administrator acting with due diligence to determine the illegal nature of specific User Content or User activities,

   The administrator may ask the applicant to complete the application if the applicant has left electronic contact details. If the applicant does not complete the report no later than 7 days from the date of request, the Administrator has the right to leave it without consideration.

 5. If the report contains electronic contact details of the submitter, the Administrator may request additional information or documents from him to confirm that he has certain rights (e.g. intellectual property rights).
 6. The Administrator considers the report in an objective, non-arbitrary manner, with due diligence, and makes a decision on further proceedings within 14 days from the date of receipt of the report.
 7. The Administrator's decision taken in response to the notification may concern the imposition of restrictions referred to in § 8 section 1 or not taking any action if the Administrator decides that the User Content that is the subject of the report does not constitute illegal Content or Content inconsistent with the Regulations.
 8. If the report contains electronic contact details of the submitter, the Administrator will immediately inform the submitter of its decision and provide the justification along with information on the possibility of appealing under the principles set out in § 9, through a selected extrajudicial dispute resolution body or in court. The User - the author of the User Content to which the notification relates. The Administrator will inform about its decision along with the justification and indication of the method of appeal, only in the event of imposing the restrictions specified in § 8 section. 1.
 9. In the event of receiving an order from the relevant authorities to take action in relation to specific illegal Content or to provide information about a specific User, the Administrator will inform such User about the received order together with the justification, about the actions taken in response to this order and about the possibilities of appeal.
 10. The Administrator's decision to impose the restrictions referred to in § 8 section does not require justification. 1, if the User Content is commercial content of a large volume (e.g. spam, bots or fake accounts, etc.) that is misleading.
 11. The Administrator does not use automated means to process applications or make decisions.

§ 8

ACTIONS AND RESTRICTIONS IMPOSED BY THE ADMINISTRATOR.

 1. If the User Content constitutes illegal Content or Content inconsistent with the Regulations, the Administrator may decide to impose the following restrictions:
  1. refusing to publish or limiting the visibility/removal of specific User Content or part thereof;
  2. blocking the User Account for a specified period of time;
  3. blocking the User Account permanently.
 2. Application of the above restrictions may be preceded by receiving a reminder or warning from the Administrator.
 3. Blocking a User Account means that the User will be prevented from logging in to their User Account. Blocking the User Account permanently is tantamount to the Administrator's immediate termination of the contract for maintaining the User Account.
 4. The choice of restriction and its duration depend on the circumstances of a particular case, including: the nature of the illegal Content or Content inconsistent with the Regulations, the gravity of the violation committed by the User while using the Website, the frequency of violations, the number of previous admonitions or warnings, etc.

§ 9

MAKING COMPLAINTS AGAINST ADMINISTRATOR'S DECISIONS. RULES FOR HANDLING COMPLAINTS

 1. The right to file a complaint against decisions issued by the Administrator referred to in § 8 section 1 May:
  1. persons and entities that submitted the report;
  2. Users – authors of the User Content that was the subject of the report;
  3. Users - authors of User Content whose decisions were made as a result of the Administrator's verification referred to in § 3 section 17.
 2. Filing a complaint is free of charge and takes place electronically using the Complaint Form available at this address . It is possible to submit a complaint within 6 months after receiving the Administrator's decision.
 3. The complaint should include:
  1. name and surname or name and e-mail address of the complainant;
  2. data enabling identification of the decision concerned by the complaint;
  3. justification of the reasons why, in the complainant's opinion, the Administrator's decision was incorrect and should be changed.
 4. If the complaint does not contain all the data referred to in section 3 above, in particular it does not contain data enabling identification of the decision it concerns, the Administrator may ask the complainant to supplement the complaint if the complainant left electronic contact details. If the complainant does not complete the complaint no later than within 7 days from the date of request by the Administrator, the Administrator has the right to leave the complaint without consideration.
 5. The Administrator will consider the complaint in an objective, non-arbitrary manner and with due diligence within 14 days from the date of its receipt.
 6. After considering the complaint, the Administrator may revoke its previous decision if:
  1. its decision not to take action in response to the report was unjustified; or
  2. The User Content for which a decision has been made is not illegal or Content inconsistent with the Regulations; or
  3. the choice of restriction applied to User Content was unjustified,
 7. The Administrator will immediately inform the complainant about its decision along with the justification and information on the possibility of appealing against the Administrator's decision taken as a result of receiving the complaint to a selected extrajudicial dispute resolution body certified by the Digital Services Coordinator or in court.
 8. The Administrator does not use automated means to consider complaints or make decisions.

§ 10

FREQUENTLY MAKING POSSIBLY UNSTANDABLE REPORTS AND FREQUENTLY MAKING POSSIBLY UNSTANDABLE COMPLAINTS

 1. The Administrator has the right to suspend for a reasonable period the consideration of reports or complaints against persons or entities making frequent, obviously unfounded reports or complaints.
 2. Before suspending the consideration of reports or complaints, the Administrator will issue such persons or entities a warning containing information on what assessment criteria led to the recognition of reports or complaints as manifestly unfounded and submitted frequently.
 3. The administrator makes the decisions referred to in section 1 in an objective manner, with due care and taking into account all relevant facts and circumstances resulting from the information available to the Administrator, including: taking into account:
  1. the absolute number of manifestly unfounded reports or complaints that were made or submitted in a given period;
  2. the relative ratio of such number to the total number of notifications or complaints respectively submitted or made during the period in question;
  3. the burden of abuse;
  4. the intention of the person or entity reporting or complaining, if it can be determined;
 4. Notifiers and complainants referred to in this § 10 have the right to lodge a complaint in accordance with § 9 above and the right to appeal to a selected extrajudicial dispute resolution body certified by the Digital Services Coordinator or to challenge the decision to court in accordance with applicable law.

§ 11

COMPLAINTS

 1. Complaints related to the operation and use of the Websites and services available on the Websites may be submitted electronically to the following address: pomoc@pomocni.pl or in writing to the address of the Administrator's registered office, with the note "Complaint" in the subject of the e-mail/on the envelope of the letter.
 2. The complaint should include: details of the person submitting the complaint sufficient for contact, information sufficient to identify the service to which the complaint relates and the content of the complaint itself. The complaint should include an indication of the reason for the complaint and the content of the request.
 3. In the case of a complaint submitted by a person who is a Consumer, the Administrator will respond to the complaint within 14 days from the date of its receipt. In response, the Administrator will indicate how to handle the complaint.
 4. Consumers also have the opportunity to use judicial and extrajudicial methods of dealing with complaints and pursuing claims, e.g. before the consumer arbitration court operating at the Provincial Inspectorate of Trade Inspection. Detailed information can be found at: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_osobalne.php
 5. Additionally, pursuant to Regulation No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on an online system for resolving consumer disputes and amending Regulation EC No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on ODR in consumer disputes) Consumers you have the right to use extrajudicial methods of dealing with complaints and pursuing claims. In order to take advantage of the possibility of amicable resolution of disputes, the consumer may use the online dispute resolution platform (ODR platform). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Any provisions of this § 11 do not exclude or limit the rights of persons who are Consumers provided for in applicable law.

§ 12

PERSONAL DATA AND COOKIES POLICY

 1. A person using the Website may consent to receiving messages containing notifications about publications appearing on the Website and advertising information from the Administrator and partners, sent by the Website to the web browser of the person using the Website (WebPush notifications). WebPush notifications are sent to the web browser of a person using the Website only after he or she gives consent by selecting the appropriate option in the message displayed by the web browser.
 2. Detailed information on the processing of personal data and the use of cookies, other similar technologies, as well as unique identifiers and technologies not based on cookies can be found in the Privacy Policy available in the footer of the website.

§ 13

INTELLECTUAL PROPERTY. IMAGE

 1. Copyrights to the content posted by the Administrator on the Websites, trademarks, graphic elements, technical and IT solutions, databases, as well as the name of the Platform and the Websites are subject to legal protection and are vested in the Administrator or third parties.
 2. Upon placing data on the Website, the User grants the Administrator a free, non-exclusive, territorially unlimited license to use the Content for an indefinite period of time in the fields of exploitation including dissemination through public display and making available as well as reproduction in such a way that anyone can access it anywhere. and at a time of your choosing (Internet).
 3. When the User publishes a photo on the Website containing the User's image or the image of third parties, the User confirms that these persons have given appropriate consent to the dissemination of their image on the Website.

§ 14

NEWSLETTER

 1. The User may agree to subscribe to the newsletter, which involves regularly sending the Administrator's information bulletin, commercial information, promotions, discounts and changes to the functionality of the Websites to the e-mail address provided by the User.
 2. The newsletter subscription is made by checking the appropriate checkboxes in the "Settings" or "Your account" panel, depending on the Website, or when creating a User Account.
 3. The newsletter subscription is voluntary and free of charge, is provided for an indefinite period of time and the User may unsubscribe at any time by unchecking the appropriate checkboxes in the "Settings" or "Your account" panel, depending on the Website, or by sending a request to the email address: pomoc@pomocni .pl

§ 15

FINAL PROVISIONS

 1. Information available on the Websites may be positioned (presented higher than others) based on recommendation systems using specific parameters. Parameters that affect the order and visibility of information presented include sorting by:
  1. date of User registration;
  2. dates of User activity;
  3. distance in relation to the User's location entered into the search engine.
 2. Information available on the Website may also be positioned (presented higher than others) based on a system that takes into account, among others: completeness of information about the User on the Profile/in the Offer, purchase of a specific subscription service, etc.
 3. Depending on the search category, sorting and filters used by the User, the search results may increase or decrease the visibility of specific information, change their order and the position of individual Offers/Profiles in the search results.
 4. The Websites also display advertising content. Advertisements available on the Website are displayed in accordance with your choices regarding cookie processing or browser settings. In a situation where the Website visitor or User has agreed to personalize content, the presented advertisements are adapted to the preferences determined on the basis of their activity on the Website. If consent is not obtained for the personalization of advertising content, the displayed advertisements are not personalized and are based on advertising creations prepared for all visitors to the Websites.
 5. The Administrator reserves the right to change the service that is not necessary to maintain its compliance with the contract, for the following reasons justifying a given change: i) insufficient technical quality of the service preventing its proper provision; ii) reorganization of the Administrator's business activities, regardless of the reason; iii) change in applicable legal provisions or entry into force of new legal regulations, issuance of a decision of a public administration body or court ruling requiring appropriate changes in the provision of services; iv) change in technical parameters or technology of the services provided, including the need to adapt the services to the new technical environment; v) the need to introduce actions to ensure the integrity of the network and services; vi) the need to introduce measures to protect the services against their use for purposes inconsistent with the Regulations, detailed regulations or applicable law; vii) adding new services and developing existing services; viii) changes in the way existing services are provided due to technical, technological, business or security reasons; ix) force majeure.
 6. The Administrator reserves the right to change the Regulations, detailed regulations and the Price List for important reasons in the event of: i) changes in the legal provisions regulating the provision of services provided electronically, affecting the mutual rights and obligations of the contract concluded between visitors to the Websites, the User and the Administrator or changes in the interpretation of the above legal provisions as a result of court rulings, decisions, recommendations or recommendations of offices or bodies competent in a given field, ii) changes in the method of providing services electronically due to technical, technological, business or security reasons, changes in the scope or provision of services electronically to which the provisions apply Regulations by introducing new or withdrawing existing services, iii) the need to remove ambiguities, errors or clerical errors, changing contact details, names, identification numbers, electronic addresses or links included in the Regulations, changing the rates applicable for establishing a telephone or Internet connection, iv) changes prices of services provided on the Websites or v) for other justified, important reasons.
 7. Information about changes to the Services, Regulations, detailed regulations or Price List along with their new content will be posted on the main page of the Services.
 8. A change to the Services, Regulations, detailed regulations or Price List does not affect Users' rights acquired under the Regulations or the previously applicable Price List. Users using Subscription Services until the end of a given service are bound by the provisions of the version of the Regulations or the Price List before the changes, subject to section 5 below.
  Changes of an organizational, technical or technological nature, as well as those related to the scope of services provided free of charge, enter into force on the date specified by the Administrator. The User who does not agree with the content of the changes has the right to terminate the contract for the provision of the User Account service in accordance with § 5 section 1 – 5 above. In the event that a change to the Regulations involves a change in paid services or changes to the Price List, after introducing the changed version of the Service, Regulations or Price List, Users will be asked to accept their new content when logging in for the first time to the Websites. Refusal to accept the new version of the Regulations or the Price List is tantamount to the User's termination of the contract for the provision of electronic services regarding maintaining the User Account and other services provided to the User, available on the Websites. If the User subscribes to the Subscription Services, the contract will terminate at the end of the billing period in which the User refused to accept the amended version of the Regulations. Until then, the User is bound by the provisions of the Regulations or the Price List in the version before the change.
 9. The Administrator may temporarily disable the operation of the Websites in order to improve them, add services, repair failures or perform maintenance. The Administrator will inform Users about the planned break in the operation of the Websites, unless the nature of the work or failure prevents the Administrator from informing Users in advance about the break in the provision of services.
 10. The Administrator is not liable to the User for the actions and damages of third parties, including other Users. In the event of any illegal or inappropriate behavior of third parties and other Users, such behavior should be reported to the appropriate law enforcement services.
 11. The Regulations do not exclude or limit any rights of Consumers that they are entitled to under mandatory provisions of law. In the event of a conflict between the provisions of the Regulations and mandatory legal provisions granting consumers certain rights, these provisions shall prevail.
 12. The Annexes constitute an integral part of the Regulations.

Appendix 1

DETAILED REGULATIONS OF THE NIANIA.PL WEBSITE FOR USERS LOOKING FOR ORDERS

These regulations supplement the Regulations of the Pomocni.pl Platform with provisions relating only to the ninia.pl Website for Users looking for orders. To the extent not regulated in these detailed regulations, the provisions of the Pomocni.pl Platform Regulations shall apply.

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. This Annex 1 applies only to Users seeking orders who are not registered as Agencies.

§ 2

DICTIONARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Detailed Regulations mean respectively:
  1. Starter Account - an account on the website www.niania.pl, within which the User looking for orders can use the website www.niania.pl free of charge for 30 days. Under this account, the User looking for orders does not have access to all functionalities of the www.niania.pl website. You can use the Startup Account only once. After 30 days, the Start Account ceases to be active and is transformed into the Wygaszona Niania Account, unless the User looking for orders subscribes to the Active Niania Account.
  2. Active Nanny – an account on the website www.niania.pl, the subscription of which is paid. As part of the Active Nanny Account, a User looking for orders has access to all functionalities of the www.niania.pl website available to Users looking for orders.
  3. Wygaszona Niania Account - an account on the website www.niania.pl, which is activated automatically after the expiry of the Start Account (30 days) or after the subscription period for the Active Niania Account. The Wygaszona Niania account is inactive and invisible to other Users. Under this account, the User cannot respond to Offers or read messages sent by other Users.

§ 3

STARTING ACCOUNT

 1. As part of the Startup Account:
  1. The profile of a User seeking orders will be visible to Users offering orders for 30 days.
  2. A User seeking orders may respond to a certain number of Offers from Users offering orders.
  3. A user looking for orders may send a request to issue References without the Administrator being able to verify them.
  4. A User looking for orders may receive a notification about receiving messages from Users offering orders and the Agency, without being able to read them.
 2. In order to create a Start Account, the User looking for orders should click the "Start Account" button, visible on the Website when registering.
 3. The service of maintaining a Start Account takes place after the activities described in section 2 above.
 4. A User looking for orders may delete the Start Account at a time of his or her choosing after logging in to the Website. A user looking for instructions to delete a Start Account should go to the "Settings" or "Your Account" panel and click the "Delete Account" button. Removing the Konto na Start account is tantamount to terminating the contract for the provision of electronic services regarding the operation of the Konto na Start account with immediate effect.

§ 4

ACTIVE NANNY ACCOUNT

 1. As part of the Active Nanny Account subscription:
  1. the profile of the User looking for orders will be visible to Users offering orders and the Agency for the entire period during which the subscription to the Active Nanny Account lasts;
  2. A User seeking orders may respond to Offers from Users offering orders and the Agency without numerical limits;
  3. can read messages sent to him by Users offering orders and Agencies;
  4. The Administrator will verify the References if requested by a User looking for orders;
  5. A user looking for orders can have their Profile marked with information about a successfully completed test on basic knowledge about children's health, hygiene and safety;
  6. A user looking for orders can add more than one photo to the Profile.
 2. In order to subscribe to the Active Nanny Account, the User looking for orders should:
  1. click the "Active Nanny Account" button, visible on the Website when registering or after logging in if you have a Start-up Account for the Wygaszona Niania Account;
  2. select the billing period;
  3. complete the data in the form necessary to make payments using the methods currently available on the Platform. A user looking for orders may be redirected to the website of the entity that makes the payment;
  4. click the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the obligation to pay for maintaining the Active Nanny Account and to the Consumer's consent to commence the performance of the service by the Administrator before the deadline to withdraw from the contract, as well as to the loss of the right to withdraw from the contract.
 3. The subscription to the Active Nanny Account is completed immediately after the operator confirms that the full payment has been made correctly.
 4. The Administrator will inform about the activation of the Active Nanny Account via an e-mail sent to the e-mail address of the User seeking orders. The Active Nanny Account activation service is deemed to have been provided when the User gains access to the functionality of the Active Nanny Account.
 5. Upon activation of the Active Niania Account, an agreement for the provision of electronic services is concluded with the Administrator regarding the provision of the Active Niania Account subscription service. The contract is concluded for an indefinite period.
 6. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Active Nanny Account will continue for an indefinite period of time. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be periodically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month).
 7. A user looking for orders may unsubscribe from the Active Niania Account at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 8. A user looking for orders can unsubscribe from the Active Nanny Account in the "Settings" tab or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the subscription to the Active Nanny Account will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User seeking orders expressed his/her will to resign from the subscription. After deactivating the subscription, the account of the User looking for orders will be transformed into the Wygaszona Niania Account

Annex No. 2

SPECIFIC REGULATIONS FOR AGENCIES

These regulations supplement the Regulations with provisions regarding the Agency. To the extent not regulated in these detailed regulations, the provisions of the Regulations shall apply.

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. Agencies can set up a User Account on the Websites: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekaseniora.pl
 2. Using one User Account, the Agency can both add Offers and respond to Offers.
 3. Registration by the Agency is free of charge. Upon completion of Registration, the Agency and the Administrator conclude an agreement for the provision of electronic services consisting of:
  1. maintaining the User Account,
  2. possibility of adding Offers by the Agency,
  3. receiving notifications about receipt of responses to Agency Offers,
  4. the possibility of using subscription services,
  5. possibility of using discount codes,
  6. possibility of using the newsletter,
  7. providing other functionalities of the Website.

§ 2

PREMIUM ACCOUNT SUBSCRIPTION

 1. Agencies can use a paid subscription to the Premium Account. Premium Account subscription costs are specified in the Price List.
 2. Premium Account subscription is available on the Websites: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl and www.opiekaseniora.pl .
 3. The Premium Account subscription is valid only within the Website for which it was enabled and is not valid on other Websites where the Agency has a User Account.
 4. The Premium Account allows the Agency, in particular, to:
  1. marking the Agency's Offers with the "Premium" symbol,
  2. adding and keeping more than one Offer active during the Premium Account Subscription,
  3. the ability to contact Users offering orders and Users looking for orders via the Website.
 5. In order to enable the Premium Account subscription, the Agency should:
  1. click the "Premium Account"/"Turn on Premium"/"Change account to Premium" button, visible on the Website after logging in,
  2. choose the billing period,
  3. if the Agency has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. choose the payment method for the Premium Account subscription from the payment methods available on the website,
  5. complete the data in the form necessary to make the payment. The agency may be redirected to the website of the entity that processes the payment.
  6. click the "Pay" button to make the payment. The Agency acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the Agency's obligation to pay for the Premium Account subscription and consent to the Administrator's commencement of performance before the deadline to withdraw from the contract, as well as to the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The Premium Account service is provided immediately after the payment operator confirms that the full payment has been successfully made.
 7. The Administrator will inform the Agency about the activation of the Premium Account, also via e-mail sent to the Agency's e-mail address. The Premium Account activation service is considered provided when the Agency gains access to the functionality of the Premium Account.
 8. Upon activation of the Premium Account, the Agency concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Premium Account service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the Premium Account subscription will continue for an indefinite period of time. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be periodically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The Agency may cancel the Premium Account subscription at any time, effective at the end of the billing period in which the cancellation was made.
 11. The Agency may unsubscribe from the Premium Account in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the Premium Account subscription will be automatically disabled at the end of the billing period in which the Agency expressed its will to resign from the subscription.

Annex No. 3

REGULATIONS OF THE PREMIUM ACCOUNT SERVICE

§ 1

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION

 1. Users offering orders can use a paid subscription to the Premium Account. Premium Account subscription costs are specified in the Price List.
 2. Premium Account subscription is available on the Websites: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl and www.opiekazwierzat.pl .
 3. The Premium Account subscription is valid only within the Website for which it was enabled and is not valid on other Websites where the User has a User Account.
 4. The Premium Account allows Users, in particular, to:
  1. marking the User's Offer with the "Premium" symbol,
  2. the ability to send messages to Users looking for orders via the Website,
  3. ability to read messages from Users looking for orders.
  4. ability to reveal phone numbers of Users looking for orders.
 5. In order to enable the Premium Account subscription, the User should:
  1. click the "Premium Account"/Turn on Premium/"Change account to Premium" button, visible on the Website after logging in,
  2. select the billing period",
  3. if the User has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "Pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the Premium Account subscription and the Consumer's consent to commence the performance of the service by the Administrator before the deadline for withdrawal from the contract, as well as with the loss of the right to withdraw from the contract.
 6. The service in the form of activating the Premium Account subscription takes place immediately after the payment operator confirms that the full payment has been successfully made.
 7. The Administrator will inform the User about the activation of the Premium Account, also via e-mail sent to the User's e-mail address. The Premium Account activation service is deemed to have been provided when the User gains access to the functionality of the Premium Account.
 8. Upon activation of the Premium Account, the User concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Premium Account service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the Premium Account subscription will continue for an indefinite period of time. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be periodically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User offering orders (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The user offering orders may cancel the Premium Account subscription at any time, effective at the end of the billing period in which the cancellation was made.
 11. The User offering orders may unsubscribe from the Premium Account in the "Settings" or "Your Account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the Premium Account subscription will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User offering the orders expressed his/her will to resign from the subscription.

Annex No. 4

SERVICE REGULATIONS WORK IMMEDIATELY

§ 1

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION

 1. Users looking for jobs can activate a paid subscription to the Job Immediately service. The costs of subscription to the Work Immediately service are specified in the Price List.
 2. Subscription to the Work Immediately service is available on the following websites: www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl , www.opiekazwierzat.pl .
 3. The subscription to the Work Now service is valid only within the Website for which it has been enabled and does not apply to other Websites where the User has a User Account.
 4. Subscription to the Work Immediately service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the "Work immediately" symbol,
  2. obtaining a higher position on the list of Users looking for orders,
  3. receiving priority in the Administrator's verification of issued References.
 5. In order to enable a subscription to the Work Now service, the User should:
  1. click on the "Work Immediately" button visible after logging in or go to the "Settings" or "Your account" tab and click the "Enable Work Immediately" button,
  2. select the billing period
  3. if the User has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "I pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the Work Immediately service and with the Consumer's consent to commence the performance of the service by the Administrator before the deadline for withdrawal from the contract, as well as with the loss of the right to withdraw from the contract. contracts.
 6. The service is provided by activating the subscription to the Work Immediately service immediately after the operator confirms that the full payment has been made correctly.
 7. The Administrator will inform the User about activating the subscription to the Work Immediately service via an e-mail sent to the User's e-mail address. The Work Now activation service is deemed to have been delivered when the User gains access to the functionality of the Work Right Now service.
 8. Upon activation of the subscription to the Job Immediately service, the User concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Job Immediately service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Work Immediately service will continue for an indefinite period of time. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be periodically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. A user looking for orders may unsubscribe from the Job Immediately service at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 11. A user looking for orders can unsubscribe from the Job immediately service in the "Settings" or "Your account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the subscription to the Job Immediately service will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User seeking orders expressed his/her will to unsubscribe.

Annex No. 5

DETAILED REGULATIONS OF THE SERVICE WORK IMMEDIATELY ON THE KOREPETYCJE.EDU.PL WEBSITE

§ 1

DICTIONARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Special Regulations mean respectively:
  1. Tutor – User looking for a job on the website korepetycje.edu.pl
  2. Seeking a Tutor – User offering an order on the website korepetycje.edu.pl

§ 2

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION TO THE WORK IMMEDIATELY SERVICE ON THE KOREPETYCJE.EDU.PL WEBSITE

 1. The contact details of Tutor Seekers are invisible to Tutors who have not subscribed to the Job Immediately service.
 2. Contact details of Tutors who have not subscribed to the Job Immediately service are invisible to people using the Website and those looking for a Tutor.
 3. Tutors can use a paid subscription to the Work Immediately service dedicated to the website www.korepetycje.edu.pl. The costs of subscription to the Work Immediately service are specified in the Price List.
 4. Subscription to the Work for Immediate service allows tutors, in particular, to:
  1. marking the Tutor with the "Work Immediately" badge,
  2. ability to view contact details of those looking for a tutor,
  3. making the Tutor's contact details public. The tutor's contact details will be visible to those looking for a tutor,
  4. possibility of communicating with those looking for a tutor,
  5. obtaining a higher position on the list of tutors,
  6. receiving priority in the verification of issued References.
 5. In order to activate the subscription to the Job Immediately service, the Tutor should:
  1. click on the "Work Immediately" button visible after logging in or go to the "Settings" or "Your account" tab and click the "Enable Work Immediately" button,
  2. choose the billing period,
  3. if the Tutor has a Discount Code, enter the alphanumeric code,
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The tutor may be redirected to the website of the entity that makes the payment.
  5. click the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "I pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the Work Immediately service and with the Consumer's consent to commence the performance of the service by the Administrator before the deadline for withdrawal from the contract, as well as with the loss of the right to withdraw from the contract. contracts.
 6. The service is provided by activating the subscription to the Work Immediately service immediately after the operator confirms that the full payment has been made correctly.
 7. The Administrator will inform the Tutor about activating the subscription to the Work Immediately service via an e-mail sent to the Tutor's e-mail address. The Work Right Now activation service is deemed to have been delivered when the Tutor gains access to the functionality of the Work Right Now service.
 8. Upon activation of the subscription to the Work immediately service, the Tutor concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Work immediately service. The contract is concluded for an indefinite period.
 9. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Work Immediately service will continue for an indefinite period of time. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be periodically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 10. The tutor may unsubscribe from the Job Immediately service at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 11. The tutor may unsubscribe from the Work immediately service in the "Settings" or "Your account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the subscription to the Job Immediately service will be automatically disabled at the end of the billing period in which the Tutor expressed his will to unsubscribe.

Annex No. 6.

DETAILED REGULATIONS OF THE REMONTUJ.PL WEBSITE FOR USERS LOOKING FOR ORDERS

§ 1

DICTIONARY OF TERMS

 1. The following terms used in these Special Regulations mean respectively:
  1. Professional – a User looking for an order on the rekrutuj.pl website, who is over 18 years of age and has full legal capacity.
  2. Seeking a Professional - a User offering an order on the rekrutuj.pl website, who is over 18 years of age, with full legal capacity.
  3. Business Partner and Business Partner Gold - paid subscription services dedicated to Professionals on the website www.remontuj.pl

§ 2

GENERAL PROVISIONS. SUBSCRIPTION TO THE BUSINESS PARTNER AND BUSINESS PARTNER GOLD SERVICES ON THE REMONTUJ.PL WEBSITE

 1. Contact details of Professionals Looking for a Professional are invisible to Professionals who have not subscribed to the Business Partner or Business Partner Gold service.
 2. Contact details of Professionals who have not subscribed to the Business Partner or Business Partner Gold service are invisible to people using the Website and those looking for a Professional.
 3. Professionals can use a paid subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service dedicated to the website www.remontuj.pl. The subscription costs for the Business Partner and Business Partner Gold services are specified in the Price List.
 4. The subscription to the Business Partner and Business Partner Gold services is valid only within this website www.remontuj.pl
 5. Subscription to the Business Partner service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the "Business Partner" symbol,
  2. obtaining a higher position on the list of Users looking for orders,
  3. receiving priority in the Administrator's verification of issued References
 6. Subscription to the Business Partner Gold service allows Users to:
  1. marking the User Profile with the "Business Partner Gold" symbol,
  2. receiving the highest position on the list of Users looking for orders,
  3. receiving priority in the Administrator's verification of issued References.
 7. In order to enable a subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service, the User should:
  1. click on the "Business Partner" button visible after logging in and select the Business Partner or Business Partner Gold service type by clicking "Select";
  2. select the billing period specified for a given type of subscription service;
  3. if the User has a Discount Code, enter the alphanumeric code;
  4. complete the data in the form necessary to make the payment. The user may be redirected to the website of the entity that makes the payment;
  5. click the "Pay" button to make the payment. The User acknowledges that clicking the "I pay" button is tantamount to the User's obligation to pay for the subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service and with the Consumer's consent to start providing the service by the Administrator before the deadline for withdrawal from the contract, as well as with the loss of right to withdraw from the contract.
 8. The service in the form of activating the subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service takes place immediately after such operator confirms the correct execution of the full payment.
 9. The Administrator will inform the User about activating the subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service via an e-mail sent to the User's e-mail address. The Business Partner or Business Partner Gold activation service is considered provided when the User gains access to the functionality of the Business Partner or Business Partner Gold Account.
 10. Upon activation of the subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service, the User concludes an agreement for the provision of electronic services with the Administrator regarding the provision of the Business Partner or Business Partner Gold service. The contract is concluded for an indefinite period.
 11. After making the first payment using the payment form available on the Website, the subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service will continue for an indefinite period of time. The bank account assigned to the payment card used to make the payment will be periodically debited with the same amount, in accordance with the settlement period selected by the User (e.g. every two weeks, every month, every three months).
 12. A user looking for orders may unsubscribe from the Business Partner or Business Partner Gold service at any time, effective at the end of the billing period in which the resignation was made.
 13. A user looking for orders can unsubscribe from the Business Partner or Business Partner Gold service in the "Your account" tab, or send a request to disable it via e-mail to the following address: pomoc@pomocni.pl or using the form available in the Help Center . In such a case, the subscription to the Business Partner or Business Partner Gold service will be automatically disabled at the end of the billing period in which the User seeking orders expressed his will to resign from the subscription.
 14. When the Professional publishes photos on the Website showing the effect of his work, in particular the interior of the apartment, the silhouette of the house and the garden, the Professional confirms that the person looking for a specialist and the persons who are the owners have given appropriate consent to the publication of such photos.

Annex No. 7

INSTRUCTION ON WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason, and in the case of a contract concluded during an unsolicited visit to the consumer's place of residence or habitual stay or trip - within 30 days.

Subscription services provided on the Websites consist in providing the Consumer with digital content that is not recorded on a tangible medium or in providing services to the Consumer by the Administrator, with the Consumer's express consent. In such cases, if after the Administrator informed the User about the loss of the right to withdraw from the contract, the performance of the service began with the Consumer's express consent before the deadline for withdrawal from the contract, or the service was fully performed, the Consumer is not entitled to withdraw from the contract.

The deadline for withdrawal from the contract expires after 14 days from the date of conclusion of the contract, and in the case of a contract concluded during an unscheduled visit to the consumer's place of residence or usual stay or trip - after 30 days from the date of conclusion of the contract.

To exercise your right of withdrawal, you must inform us:

Burda Media Home sp. z o. o

street Marynarska 15, 02-674 Warsaw,

help@pomocni.pl;

of your decision to withdraw from this contract by means of an unambiguous statement (for example a letter sent by post or e-mail). You can use the sample withdrawal form, but this is not obligatory.

In order to meet the deadline for withdrawal from the contract, it is sufficient for you to send information regarding the exercise of your right to withdraw from the contract before the deadline for withdrawal from the contract expires.

Effects of withdrawal from the contract:

If you withdraw from this contract, we will refund to you all payments received from you, including the costs of delivery of the goods (except for additional costs resulting from your choice of a delivery method other than the cheapest usual delivery method offered by us), immediately and in any case no later than 14 days from the day on which we were informed about your decision to exercise the right to withdraw from this contract. We will refund the payment using the same payment methods that you used in the original transaction, unless you have expressly agreed to a different solution; in any case, you will not incur any fees in connection with this refund.

SAMPLE WITHDRAWAL FORM

(this form should be completed and returned only if you wish to withdraw from the contract)

To: Burda Media Home sp. z o. o.
ul. Marynarska 15,
02-674 Warszawa

pomoc@pomocni.pl
 

- I/We (*) hereby inform (*) about my/our withdrawal from the contract for the sale of the following items (*) contract for the delivery of the following items (*) contract for specific work consisting in the performance of the following items (*)/for the provision of the following service (*)
..................................................... ............................................................. ............................................................. ..........
......................................... ............................................................. ............................................................. .........
.................................... ............................................................. ............................................................. ........................

- Date of conclusion of contract(*)/acceptance(*) ……………………… ............................................................. .......

- Name and surname of the consumer(s) .................................................... ............................................................. ............................................................. ........
.................................... ............................................................. ............................................................. .........................

- Address of the consumer(s) ..................................................... ............................................................. ........................
......................... ............................................................. ............................................................. .............................
..................... ............................................................. ............................................................. ........................................

- Signature of the consumer(s) (only if the form is sent in paper version)
................................... ............................................................. ............................................................. ........................
…......................... ............................................................. ............................................................. .............................

- Date ........................................................ ............................................................. ............

(*) Delete as appropriate.

Автоматичний переклад, якщо ви хочете побачити оригінальну версію, будь ласка, змініть її на польську

РЕГЛАМЕНТ ПЛАТФОРМИ POMOCNI.PL

§ 1

Ці Правила доступні на веб-сайті за адресою https://niania.pl/Regulamin.html з можливістю їх відтворення та збереження поза ІТ-системою. Положення можна завантажити та зберегти на диску безкоштовно.

Регламент визначає правила використання всіх веб-сайтів, зокрема правила:

 1. перегляд контенту, включно з Контентом, доступним на Веб-сайтах,
 2. перегляд профілів і пропозицій,
 3. здійснення реєстрації,
 4. ведення облікових записів користувачів,
 5. додавання пропозицій,
 6. створення профілів,
 7. можливість контактувати з іншими Користувачами,
 8. додавання та перевірка довідок,
 9. використання Служб підписки та інших послуг,
 10. здійснення платежів,
 11. перевірка адміністратором контенту користувача,
 12. повідомляти адміністратору про незаконний вміст або вміст, який не відповідає Правилам,
 13. дії, вжиті Адміністратором у разі отримання фактичної інформації про незаконний Контент або Контент, що не відповідає Регламенту,
 14. подання та розгляд скарг на рішення Адміністратора щодо вжитих дій щодо Користувацького контенту,
 15. провадження щодо Користувачів, які часто публікують Контент, який є явно незаконним або Контент, який явно суперечить Правилам, а також фізичних та юридичних осіб, які часто подають явно необґрунтовані звіти чи скарги,
 16. права Користувача на відмову від договору про ведення Облікового запису користувача та Підписки на Послуги,
 17. розірвання договору про ведення Облікового запису користувача та Підписки на послуги,
 18. відповідальність Адміністратора за відповідність пропонованих послуг договору,
 19. подання та розгляд скарг,
 20. за допомогою інформаційного бюлетеня.

Деякі веб-сайти можуть містити служби та функції, недоступні на інших веб-сайтах, через специфіку кожного веб-сайту. Крім того, деякі послуги можуть бути призначені лише для обраної категорії Користувачів, залежно від характеру та способу використання Веб-сайтів. Будь-які відмінності описані в цьому Регламенті та детальних положеннях, які є додатками до цього Регламенту.

Користувачі, а також усі особи, які бажають отримати інформацію щодо функціонування та принципів роботи веб-сайтів, можуть зв’язатися з Адміністратором за адресою електронної пошти pomoc@pomocni.pl та Центром допомоги .

Веб-сайти не призначені для укладання дистанційних договорів між споживачами та підприємцями.

§ 2

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цьому Регламенті, означають відповідно:
  1. Агентство – користувач, який може як публікувати пропозиції, так і відповідати на опубліковані пропозиції.
  2. Адміністратор – Burda Media Home sp. z o. o., розташована у Варшаві, вул. Маринарська 15, (02-674) Варшава, внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Столичного міста Варшави. Варшава, 12-й комерційний відділ Національного судового реєстру, номер KRS 0000312005, NIP: 7010135745, REGON: 141504850.
  3. Прайс-лист - перелік платних послуг, доступних на Веб-сайтах разом із ціною певної послуги, розміщений за адресою https://niania.pl/cennik-serwisow .
  4. Форма скарги – функція Веб-сайту, яка дозволяє оскаржити рішення Адміністратора, прийняте щодо незаконного Контенту або Контенту, що не відповідає Регламенту.
  5. Форма звіту – функція Веб-сайту, яка дозволяє повідомляти Адміністратору про незаконний Контент або Контент, який не відповідає Правилам.
  6. Код знижки - код у вигляді рядка символів, що надається Користувачеві, що дозволяє знизити вартість Послуги підписки.
  7. Споживач - фізична особа, яка укладає з підприємцем правочин, безпосередньо не пов'язаний з його підприємницькою чи професійною діяльністю, або інша особа, до якої законом передбачено застосування положень, що стосуються Споживача.
  8. Преміум-акаунт - послуга платної підписки на Веб-сайтах, призначена для Користувачів, які пропонують замовлення, тобто шукають людей, які будуть виконувати замовлення для цих Користувачів, і Агентств, які шукають Користувачів, які будуть виконувати замовлення для третіх осіб.
  9. Обліковий запис користувача - (у разі реєстрації через веб-сайт), адреса електронної пошти (у разі реєстрації через обліковий запис Gmail на платформі Google), вибраний логін (у разі реєстрації через сайт соціальної мережі Facebook), позначений набір ресурсів в ІТ-системі Адміністратора, в якому збираються дані Дані Користувача на Веб-сайтах. Для створення облікового запису користувача потрібна реєстрація.
  10. Оферти - оголошення, що містять пропозиції про роботу, які розміщуються на Сайтах Користувачами, які пропонують замовлення.
  11. Платформа – Платформа Pomocni.pl, якою керує Адміністратор і складається з веб-сайтів.
  12. Політика конфіденційності - детальна інформація про принципи обробки персональних даних і принципи захисту конфіденційності Користувачів і відвідувачів Сайтів.
  13. Працюй негайно - послуга платної підписки, призначена для Користувачів, які шукають замовлення на веб-сайтах www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl та www.korepetycje.edu.pl.
  14. Підтверджена особа – маркування профілю, доступне після перевірки Адміністратором відповідності введених Користувачем даних.
  15. Підтверджений номер телефону - позначка профілю, доступна після перевірки Адміністратором відповідності введеного Користувачем номера телефону.
  16. Профіль – публічна частина Акаунту користувача, який отримує замовлення, містить інформацію про Користувача, який отримує замовлення.
  17. Посилання - думка, надана Користувачеві, який шукає рекомендації та опублікована в Профілі.
  18. Положення - це Положення разом з додатками, що є його невід'ємною частиною.
  19. Реєстрація – процес створення облікового запису користувача.
  20. Послуги, Веб-сайт - веб-сайти: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl, www.opiekaseniora.pl, www.opiekazwierzat.pl, www.korepetycje.edu.pl та nazwauj.pl, які є частиною Pomocni.pl платформа .
  21. Вміст користувача - весь вміст, опублікований Користувачами на Веб-сайтах, зокрема в рамках Пропозицій і Профілів, приватних повідомлень, надісланих іншим Користувачам.
  22. Незаконний вміст – вміст користувача, який не відповідає загальноприйнятому законодавству. Приклад каталогу незаконного вмісту зазначено в розділі § 3 15.
  23. Контент, що не відповідає Правилам - означає Контент користувача, який порушує положення цих Правил, принципи соціального співіснування або хороші манери. Каталог Контенту, що не відповідає Регламенту, зазначено в § 3 розділу 16.
  24. Послуги за передплатою - усі платні послуги, що вимагають підписки, доступні на Веб-сайтах, регламентовані детальними положеннями, що є додатками до Положення.
  25. Користувач - фізична особа віком від 16 років, яка має повну чи обмежену дієздатність, юридична особа, організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка зареєструвалася та має Обліковий запис Користувача. У випадку фізичних осіб з обмеженою дієздатністю для завершення Реєстрації потрібна згода законного представника. Користувач може бути зареєстрований як шукач роботи, пропозиція роботи або як Агентство

§ 3

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. НАДАННЯ ПОСЛУГ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВЕРСІ. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТАМИ

 1. Кожна особа, яка користується Сайтом, зобов’язана ознайомитися з Правилами. Веб-сайт використовується на основі цих Правил і чинних правових положень.
 2. Для того, щоб користуватися Веб-сайтом, необхідно мати пристрій, що забезпечує доступ до Інтернету, підтримує технологію JavaScript, оснащений робочою операційною системою в поточній версії, наприклад, Linux, Windows, iOS, OSX, а також установку на пристрій поточна версія веб-браузера, що забезпечує доступ до Інтернет-ресурсів, таких як: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari або інші сумісні. Для підтримки належного функціонування веб-сайтів і всіх їх функціональних можливостей рекомендується регулярно оновлювати операційні системи та браузери. Адміністратор не гарантує коректну роботу веб-сайтів за допомогою браузера Internet Explorer.
 3. Використання послуг, що надаються в електронному вигляді та в Інтернеті, навіть незважаючи на використання систем захисту від несанкціонованого впливу третіх осіб, може містити певні загрози та ризики, такі як:
  1. зловмисне програмне забезпечення - програми або сценарії зі шкідливою, злочинною або зловмисною діяльністю, такі як віруси, хробаки, трояни (троянські коні), кейлоггери, програми дозвону та інші,
  2. програми, які відстежують онлайн-діяльність Користувача, збирають інформацію про Користувача та надсилають її автору програми,
  3. отримання конфіденційної інформації шляхом видавання себе за надійну особу чи установу (фішинг),
  4. шпигунське програмне забезпечення,
  5. спам,
  6. злом ІТ-системи за допомогою хакерських інструментів, таких як експлойт або руткіт.
 4. Щоб уникнути зазначених вище загроз, електронні пристрої, які використовуються для підключення до Інтернету, повинні бути оснащені антивірусною програмою.
 5. Захист від вищезазначених загроз також може бути забезпечений:
  1. брандмауери,
  2. регулярне оновлення програмного забезпечення,
  3. читання інформації про ліцензії та встановлення програм,
  4. регулярне сканування системи антивірусним програмним забезпеченням,
  5. шифрування передачі даних,
  6. не відкривати електронні повідомлення невідомого походження,
  7. використання легальних програм і додатків,
  8. встановлення профілактичних програм для виявлення та запобігання вторгненням.
 6. Для використання деяких послуг, доступних на Веб-сайтах, може додатково знадобитися електронна пошта, номер телефону, можливість здійснювати грошові перекази або платіжна картка.
 7. При вході на Сайт кожна особа укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, що складається з:
  1. отримання доступу до попереднього перегляду пропозицій і профілів без контактних даних,
  2. отримання доступу до попереднього перегляду частин Посилання,
  3. можливість повідомити про незаконний вміст або вміст, який не відповідає Регламенту,
  4. можливість подання скарги на рішення Адміністратора щодо Контенту користувача,
  5. можливість подання та розгляду скарг,
  6. надання інших функцій Веб-сайту, які не потребують реєстрації.
 8. Реєстрація безкоштовна. Після завершення Реєстрації Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг, який складається з:
  1. ведення облікового запису користувача,
  2. можливість додавання пропозицій,
  3. можливість користування послугами підписки (за винятком веб-сайтів korepetycje.edu.pl та nazwauj.pl),
  4. можливість використання кодів знижки (окрім сайтів korepetycje.edu.pl та nazwauj.pl),
  5. можливість використання розсилки,
  6. отримання повідомлень про отримання відповідей на пропозиції,
  7. надання інших функціональних можливостей Веб-сайту, що вимагають реєстрації,
   - щодо Користувачів, які пропонують замовлення, та Агентства, а також:
  8. можливість створення профілю,
  9. можливість відповідати на кількість пропозицій, зазначених на даному Веб-сайті,
  10. можливість надіслати запит на Довідки (стосується лише Користувачів, які шукають замовлення),
  11. можливість використання послуг «Підтверджена особа» та «Підтверджений телефон» на деяких веб-сайтах (застосовується лише до Користувачів, які шукають замовлення),
  12. можливість використання абонентських послуг,
  13. можливість використання кодів знижок,
  14. можливість використання розсилки,
  15. надання інших функцій Веб-сайту, які потребують реєстрації.
   – щодо Користувачів, які шукають замовлення, та Агентства.
 9. Деякі послуги, що надаються на Сайтах, є платними. Коли платіжний оператор підтверджує, що повний платіж за певну Послугу підписки було здійснено правильно, дана Послуга підписки активується, і таким чином Користувач укладає договір з Адміністратором про надання електронних послуг, що полягає в наданні певної Послуги підписки .
 10. Обсяг Послуг за підпискою описано в детальних положеннях, які є додатками до цих Правил.
 11. Користувача щоразу повідомлятимуть про плату за певну Послугу підписки перед її вибором, а також про ціну, розрахункові періоди та правила доступу та скасування послуги. Ціни на послуги також доступні в Прайсі.
 12. Незважаючи на вищезазначене, кожна особа, яка користується Послугами, несе вартість підключення до сервера, на якому розташовані Послуги, розмір якої залежить від тривалості підключення та тарифу, який застосовує оператор мережі, яку використовують люди, які використовують Послуги.
 13. Під час користування Веб-сайтом заборонені такі дії:
  1. надання незаконного Контенту та Контенту, що не відповідає Регламенту,
  2. порушення належного функціонування веб-сайту,
  3. використання веб-сайту для реклами,
  4. використання Веб-сайту в цілях, що суперечать меті Веб-сайту,
  5. використання веб-сайту в незаконних цілях,
  6. створення загрози іншим Користувачам та іншим людям,
  7. спам - дії, пов’язані з повторним надсиланням форм, доступних на Веб-сайтах (наприклад, багаторазове виявлення телефонних номерів), багаторазове/масове надсилання ідентичних або подібних повідомлень протягом короткого періоду часу, які не пов’язані з характером Веб-сайтів тощо,
  8. реєстрація більш ніж одного облікового запису користувача,
  9. надання доступу до вашого облікового запису користувача третім сторонам.
 14. У випадку вищезазначеного діяльності, Адміністратор має право прийняти рішення про встановлення обмежень, зазначених у § 8 розд 1.
 15. Незаконний вміст – це вміст користувача, який суперечить загальноприйнятому законодавству. Незаконний вміст включає, серед іншого: зміст:
  1. підбурювання або схвалення насильства;
  2. спонукання до скоєння злочинів або прохання про них;
  3. сприяння тоталітарній системі;
  4. розпалювання або прославлення ненависті чи насильства на статевій, расовій, етнічній, релігійній, національній чи гендерній основі;
  5. порушення прав інших осіб, зокрема прав інтелектуальної власності;
  6. порушення особистих прав інших осіб, зокрема наклепи чи образа;
  7. порушення іміджових прав інших людей;
  8. що загрожує життю, здоров'ю чи громадському порядку.
   Наведений вище перелік є зразковим і не є вичерпним.
 16. Вмістом, який не відповідає Регламенту, вважається:
  1. контент, що містить рекламні повідомлення, комерційну, маркетингову та рекламну інформацію;
  2. вміст, що містить посилання на зовнішні сайти, де рекламуються продукти або послуги;
  3. вміст спаму;
  4. різкий зміст;
  5. контент еротичного чи порнографічного характеру;
  6. контент «спонсорського» характеру або з сексуальним підтекстом;
  7. Вміст, який демонструє або заохочує до самоушкодження чи самогубства;
  8. контент, що містить образливі слова та ненормативну лексику;
  9. контент, що містить сексуальні, расові, етнічні, релігійні, національні чи гендерні упередження;
  10. контент, який ображає релігійні почуття;
  11. вміст, який є неправдивим, вводить в оману або може ввести в оману інших Користувачів;
  12. контент, який є нападами на інших людей або Користувачів, зокрема погрози або шантаж;
  13. вміст, який не відповідає тематичному профілю даного веб-сайту або характеру облікового запису користувача;
  14. вміст, що містить персональні дані (включаючи контактні дані) Користувача поза межами полів, призначених для публікації цих даних у Реєстраційній формі та налаштуваннях Акаунта Користувача (зокрема: у фотографіях, у загальнодоступному вмісті інформації про Користувача тощо). .);
  15. контент, що містить персональні дані (включаючи контактні дані) інших осіб, організацій або Користувачів;
  16. вміст, що містить велику кількість знаків пунктуації (наприклад, крапок, ком, тире тощо) або смайлів замість словесного вмісту;
  17. невідповідний вміст в обліковому записі користувача (наприклад, відмінності між даними, заявленими в реєстраційній формі, та інформацією, наданою в обліковому записі користувача);
  18. Посилання, які були визначені Адміністратором як неправдиві або надані самим Користувачем;
  19. фотографії, на яких неможливо ідентифікувати обличчя Користувача, зокрема: сонцезахисні окуляри, шарфи та маски для обличчя тощо (не стосується Користувачів, які здійснюють замовлення);
  20. фотографії, що містять зображення інших людей, крім Користувача (не стосується Користувачів, які пропонують замовлення);
  21. фотографії вигаданих персонажів;
  22. фотографії, не пов'язані з роботою Веб-сайту;
  23. фотографії вербального змісту (не поширюється на Агентство);
  24. графіки та анімації, що розміщуються замість фотографії Користувача (не поширюється на Агентство).
 17. Адміністратор має право перевіряти Контент користувача на відповідність законодавству та положенням цих Правил. Адміністратор проводить перевірку без довільності, об’єктивно та з належною ретельністю. Перевірка може виконуватися вручну або автоматично за допомогою інструментів фільтрації, зокрема для спаму та подібної поведінки.
 18. Якщо Адміністратор отримує фактичну інформацію про те, що певний Контент користувача є незаконним Контентом або Контентом, який не відповідає Регламенту, Адміністратор має право прийняти рішення про застосування обмежень, зазначених у розділі § 8. 1. Адміністратор повідомить такого Користувача про своє рішення та надасть йому обґрунтування. Користувач має право подати скаргу відповідно до § 9 нижче, а також право подати апеляцію до вибраного органу позасудового вирішення суперечок або оскаржити рішення до суду відповідно до чинного законодавства.
 19. Адміністратор зобов'язаний повідомити відповідні служби та органи та надати їм відповідні дані Користувача, якщо він отримає будь-яку інформацію, що викликає підозру в можливому злочині.
 20. Адміністратор не несе відповідальності за Контент користувача, якщо:
  1. не має фактичних відомостей про незаконний Контент або незаконну діяльність Користувача, а щодо позовів про відшкодування збитків - не знає про факти чи обставини, які однозначно вказують на наявність незаконного Контенту або незаконної діяльності Користувача на Веб-сайті; або
  2. негайно вживає відповідних заходів для видалення або заборони доступу до незаконного Контенту, коли йому стає відомо про такий контент.
 21. Положення цих Правил щодо Споживача поширюються на фізичну особу, яка укладає з Адміністратором договір, який безпосередньо пов’язаний з її господарською діяльністю, якщо зі змісту цього договору вбачається, що він не має для неї професійного характеру ( що випливає, зокрема, з суб’єкта підприємницької діяльності, яку здійснює такий підприємець).
 22. До суб’єктів, зазначених у § 3 розд 23 не поширюються на ст. 558 § 1 друге речення Цивільного кодексу, ст. 563 ЦК та ст. 567 § 2 Цивільного кодексу та § 11 розд 4 та 5 цього Регламенту.

§ 4

РЕЄСТРАЦІЯ

 1. Для того, щоб зареєструватися, заповніть реєстраційну форму, розміщену на Веб-сайті, вказавши адресу електронної пошти та пароль, а також інші дані, які містяться в реєстраційній формі. Ви також можете зареєструватися за допомогою облікового запису Gmail на платформі Google або облікового запису Facebook. Після вибору опції Реєстрація через обліковий запис Gmail або Facebook Користувач входить до свого облікового запису Gmail або Facebook, а потім отримує згоду на отримання Адміністратором доступу до певних даних. Ці дані будуть використані для створення облікового запису користувача. Реєстрація вимагає згоди з умовами цього Регламенту. У разі Реєстрації через Веб-сайти, залежно від характеру та способу використання Веб-сайтів, Користувач може отримати повідомлення на електронну адресу, надану у формі, з проханням підтвердити Реєстрацію. У такому випадку обліковий запис користувача активується, натиснувши посилання для активації, надіслане в повідомленні. В інших випадках Обліковий запис користувача активується після завершення Реєстрації. Послуга з активації Облікового запису користувача вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до свого Облікового запису. Після реєстрації кожного разу ви входите в систему, використовуючи дані, вказані в реєстраційній формі - адресу електронної пошти та вибраний пароль, або використовуючи свій обліковий запис Gmail або Facebook. Опція реєстрації та входу через обліковий запис Gmail або Facebook недоступна для веб-сайтів www.korepetycje.edu.pl та www.remontuj.pl.
 2. Реєстрація на одному з веб-сайтів: www.niania.pl , www.opiekaseniora.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekazwierzat.pl дає вам можливість використовувати всі ці веб-сайти без необхідності повторної реєстрації. При Реєстрації на даному Веб-сайті укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Веб-сайті. Щоб почати використовувати обліковий запис користувача на інших веб-сайтах, згаданих у цьому розділі. 2, Користувач повинен перейти на веб-сайт цього Веб-сайту та погодитися почати використовувати Обліковий запис користувача на цьому Веб-сайті. За згодою укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача на цьому Сайті.
 3. Реєстрація на одному з веб-сайтів: www.korepetycje.edu.pl та www.remontuj.pl дає вам можливість використовувати обидва веб-сайти без необхідності повторної реєстрації. При Реєстрації на даному Веб-сайті укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Облікового запису Користувача на цьому Веб-сайті. Щоб почати використовувати обліковий запис користувача на другому веб-сайті, згаданому в цьому розділі. 3, Користувач повинен перейти на веб-сайт цього Веб-сайту та погодитися почати використовувати Обліковий запис користувача на цьому Веб-сайті. За згодою укладається договір про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача на цьому Сайті.
 4. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати правдиві дані.
 5. Користувач може доповнити свій обліковий запис користувача інформацією про себе, а також прикріпити фото. Інформація, фото, а також інші дані, надані в Реєстраційній формі (крім контактних даних) і Пропозиції або Профілі, також будуть загальнодоступними для людей, які користуються Веб-сайтами і не мають Облікового запису користувача. Прикріплена фотографія повинна містити чітке зображення Користувача.
 6. Якщо Обліковий запис користувача доповнено інформацією, яка є незаконним Контентом або Контентом, що не відповідає Регламенту, Адміністратор має право застосувати обмеження, зазначені в § 8 нижче.
 7. Щоб підвищити свою довіру на Сайтах, Користувач за участю Адміністратора може підтвердити введені ним дані, зокрема щодо особи Користувача та номера телефону. Для цього Користувач може здійснити перевірочний переказ 1 злотий Адміністратору за допомогою платіжного оператора. Після підтвердження даних, отриманих із системи платіжного оператора, даними, введеними ним на Сайтах (ім’я та прізвище), Адміністратор дає вказівку оператору повернути суму, сплачену йому Користувачем. Сума буде повернена незалежно від підтвердження Користувачем правильності введених на Сайті даних. Для підтвердження номера телефону Користувачеві необхідно надіслати SMS-повідомлення індивідуального змісту для кожного Сайту на номер телефону, вказаний в обліковому записі Користувача. Правильне завершення процесу підтвердження даних дозволяє позначити ваш Профіль підтвердженою особою та підтвердженими номерами телефону.
 8. Після підтвердження та отримання відмітки «Підтверджена особа» Користувач не може самостійно змінювати такі дані, як ім’я та прізвище, які відображаються в його Профілі. Для зміни вищевказаних даних, будь ласка, зверніться до Адміністратора.
 9. Одна особа може мати лише один обліковий запис користувача на певному веб-сайті. Забороняється передавати Обліковий запис користувача третім особам.
 10. Залежно від категорії Користувача, після підписки на одну з Послуг передплати Користувачі, зареєстровані як шукачі роботи, можуть зв’язуватися лише з Користувачами, які шукають замовлення на роботу, та з агентствами, а користувачі, зареєстровані як шукачі роботи, можуть зв’язуватися лише з користувачами, які пропонують замовлення на роботу, та з агентствами.

§ 5

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПРАВО СПОЖИВАЧІВ ВІД ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ. ВІДПОВІДНІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ ДОГОВОРУ.

 1. Договір щодо ведення Облікового запису користувача укладається на невизначений термін.
 2. Користувач може видалити обліковий запис користувача на веб-сайті за власним вибором. Для цього після входу на даний Веб-сайт перейдіть на панель «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натисніть кнопку «Видалити обліковий запис». Щоб видалити обліковий запис користувача на інших веб-сайтах, де вхід здійснюється за тією самою адресою електронної пошти та паролем, користувач повинен увійти на веб-сайт, де обліковий запис користувача буде видалено, і виконати дії, зазначені в цьому розділі. 2.
 3. Користувач також може надіслати запит на видалення Облікового запису користувача на певному Веб-сайті на адресу pomoc@pomocni.pl
 4. Видалення Облікового запису Користувача прирівнюється до розірвання Користувачем договору про надання електронних послуг, предметом якого є ведення Облікового запису Користувача на обраному Веб-сайті.
 5. Якщо Користувач уклав угоду з Адміністратором про надання вибраної Послуги підписки, Користувач видаляє Обліковий запис користувача на Веб-сайті, у якому було придбано таку Послугу підписки, наприкінці розрахункового періоду, у якому Користувач висловив бажання видалити обліковий запис відповідно до розділу 2 чи 3.
 6. Споживач має право відмовитися від договору про ведення Облікового запису користувача та Підписку на послуги без пояснення причини та без витрат протягом 14 днів з дати укладення договору, відповідно до п. 9. Відомості про відкликання та бланк відкликання містяться в додатку до цього Регламенту. Це право недоступне для Користувачів, які не є Споживачами.
 7. Щоб дотриматися 14-денного терміну, Споживач повинен надіслати декларацію до його закінчення на електронну адресу pomoc@pomocni.pl або поштою на адресу офісу Адміністратора - Burda Media Home sp. z o. o., ul. Маринарська 15, 02-674 Варшава. Якщо заяву буде надіслано на електронну адресу, зазначену в попередньому реченні, Адміністратор надішле Споживачу електронний лист із підтвердженням отримання заяви про відмову.
 8. Заяву про вихід можна подати за формою. Використання форми не є обов'язковим.
 9. Підписні послуги, що надаються на Веб-сайтах, полягають у наданні Споживачеві цифрового контенту, який не зберігається на матеріальному носії, або в тому, що Адміністратор повністю надає послуги Споживачеві за прямої згоди Споживача. Споживач не має права відмовитися від договору, якщо Споживач зобов'язаний сплатити ціну і: i) Адміністратор повністю виконав послугу за явною та попередньою згодою Споживача, який був проінформований перед початком надання послуги, що після того, як Адміністратор надав послугу, він втрачає право відмовитися від договору та взяв це до відома; або ii) Адміністратор розпочав надання послуг за чітко вираженою та попередньою згодою Споживача, якого перед початком надання послуг було поінформовано про те, що після надання послуг Адміністратором він втратить право відмовитися від договору, і прийняв це до відома, а Адміністратор надав Споживачу підтвердження такої згоди.
 10. Якщо Адміністратор не активував Обліковий запис користувача або вибрану Послугу підписки, незважаючи на правильну повну оплату, Споживач просить його активувати її. Якщо Адміністратор не активує Обліковий запис користувача або вибрану Послугу передплати відразу після отримання запиту або протягом додаткового періоду, прямо погодженого Користувачем і Адміністратором, Споживач може відмовитися від Угоди. Споживач також може відмовитися від договору, не вимагаючи активації Облікового запису користувача або вибраної Послуги підписки, якщо: i) заява Адміністратора або обставини чітко показують, що Адміністратор не активує Обліковий запис користувача або вибрану Послугу підписки, або ii) Споживач і Адміністратор домовилися, або обставини укладення договору чітко показують, що конкретна дата активації Облікового запису користувача або вибраної Послуги підписки була важливою для Споживача, і Адміністратор не активував її протягом цього періоду .
 11. У випадку, зазначеному в п.п 10 Адміністратор поверне кошти, стягнені зі Споживача, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання заяви Споживача про відмову від договору або зниження ціни, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовував Споживач, якщо він прямо не вказав погодився на інший метод, який не є зобов’язуючим, безкоштовно для нього.
 12. Адміністратор несе відповідальність за відповідність пропонованих послуг договору протягом усього терміну дії договору.
 13. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за невідповідність послуги договору, якщо: i) Користувач не має доступу або має істотно обмежений доступ до мережі Інтернет; ii) неналежна якість послуг викликана причинами, пов’язаними з постачальником послуг доступу до мережі Інтернет, якими користується Користувач; iii) надав Споживачу оновлення послуги та поінформував про необхідність і наслідки її невстановлення; iv) збій інсталяції або неправильна інсталяція оновлення не була спричинена помилками в інструкціях інсталяції, наданих адміністратором. Очки iii) та iv) застосовуються лише до ситуацій, коли через технічні властивості наданої послуги правила зобов’язують Адміністратора інформувати Споживача та надавати йому оновлення послуги.
 14. Якщо послуга не відповідає договору та обставинам, зазначеним у п. 13 вище, Споживач може вимагати приведення його у відповідність з договором.
 15. У разі невідповідності послуги договору Споживач може подати заяву про зниження ціни або відмову від договору, коли: i) приведення змісту послуги у відповідність до договору є неможливим або потребує надмірних витрат; ii) Адміністратор не привів послугу у відповідність до контракту, iii) невідповідність послуги контракту продовжується, навіть якщо Адміністратор намагався привести послугу у відповідність до контракту; iv) невідповідність послуги контракту є настільки значною, що виправдовує зниження ціни або відмову від контракту без попереднього використання можливості привести її у відповідність до контракту; v) із заяви Адміністратора або з обставин ясно, що він не приведе послугу у відповідність з договором протягом розумного часу або без надмірних незручностей для Споживача.
 16. У випадку, зазначеному в п.п 15 Адміністратор поверне Споживачу плату, стягнуту за період, протягом якого послуга не відповідала договору. У разі необхідності Адміністратор зобов’язаний відшкодувати плату лише в частині, що відповідає послуги, що не відповідає договору, та послузі, зобов’язання щодо надання якої було скасовано внаслідок відмови від договору. Повернення буде здійснено негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання заяви споживача про відмову від договору або зниження ціни, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовував Споживач, якщо він прямо не погодився на інший метод, який не є для нього обов'язковим.
 17. У разі відмови від договору Адміністратор не використовуватиме інший вміст, окрім персональних даних, наданих або створених Споживачем під час використання Веб-сайтів, за винятком вмісту, який: i) є корисним лише у зв’язку з цифровим вмістом або цифровою послугою, яка був предметом договору; ii) стосуватися лише діяльності Споживача під час використання цифрового контенту чи цифрових послуг, наданих підприємцем; iii) були об’єднані Адміністратором з іншими даними та не можуть бути відокремлені від них або можуть бути відокремлені лише з непропорційними зусиллями; iv) були створені Споживачем разом з іншими Споживачами, які все ще можуть ними користуватися.

§ 6

ДОВІДКА

 1. Користувач, який шукає замовлення, може надіслати запит особам, для яких він виконував замовлення в минулому, на видачу довідки.
 2. Для того, щоб надіслати запит на рекомендації, користувач повинен заповнити форму рекомендацій, розташовану в його/її обліковому записі користувача на даному веб-сайті, ввівши ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та номер телефону особи, до якої він/вона відправлення запиту на довідку.
 3. Сформований Адміністратором запит буде надіслано на адресу електронної пошти особи, вказану Користувачем у Довідковій формі.
 4. Адміністратор перевірить видані Довідки, звернувшись безпосередньо до особи, яка видає Довідки. У випадку веб-сайту niania.pl перевірка посилань відбуватиметься лише щодо користувачів, які шукають замовлення, які придбали підписку на обліковий запис Active Niania.
 5. У разі виявлення невідповідності виданих Довідок Регламенту, а також отримання інформації про те, що Довідки видані самим Користувачем або пов’язаною з ним особою, Адміністратор може застосувати обмеження, зазначені в § 8, тобто відмовитися від публікації Посилань, відмовитися від подальшої публікації Посилань або, в деяких випадках, призупинити роботу Облікового запису користувача на визначений період часу.

§ 7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЗАКОННИЙ ВМІСТ АБО ВМІСТ, НЕСУМІСНИЙ З ПРАВИЛАМИ.

 1. Кожен має право повідомляти Адміністратору про Контент користувача, який він вважає незаконним або Контент, що не відповідає Правилам. Звіти можна подавати безкоштовно в електронному вигляді за допомогою спеціальної функції, розташованої поруч із Вмістом користувача (якщо така функція доступна), або за допомогою форми звіту, доступної за цією адресою .
 2. Заява повинна містити:
  1. розумне пояснення причин, чому особа, яка повідомляє, вважає, що певний Контент користувача є незаконним Контентом або Контентом, який не відповідає Правилам;
  2. вказівку точного електронного місцезнаходження Контенту користувача, який особа, що повідомляє, вважає незаконним Контентом або Контентом, що не відповідає Регламенту (наприклад, точна URL-адреса, інформація, що дозволяє ідентифікувати цей контент);
  3. ім'я та прізвище або ім'я та адреса електронної пошти заявника;
  4. заява, яка підтверджує, що звіт складено сумлінно, а інформація та твердження, що містяться у звіті, є правильними та повними.
 3. Якщо звіт містить електронні контактні дані подавця, Адміністратор негайно надсилає йому підтвердження про отримання звіту.
 4. Якщо заява не містить:
  1. дані, що дозволяють визначити місцезнаходження Контенту користувача, який особа, що повідомляє, вважає незаконним Контентом або Контентом, що не відповідає Регламенту; або
  2. інші дані, які дозволяють Адміністратору діяти з належною обачністю, щоб визначити незаконний характер конкретного Контенту або дій Користувача,

   Адміністратор може попросити заявника доповнити заяву, якщо заявник залишив електронні контактні дані. Якщо заявник не заповнив звіт протягом 7 днів з дня звернення, Адміністратор має право залишити його без розгляду.

 5. Якщо звіт містить електронні контактні дані подавця, Адміністратор може вимагати від нього додаткову інформацію або документи, щоб підтвердити наявність у нього певних прав (наприклад, прав інтелектуальної власності).
 6. Адміністратор розглядає повідомлення об’єктивно, не довільно, з належною обачністю та приймає рішення щодо подальшого розгляду протягом 14 днів з моменту отримання повідомлення.
 7. Рішення Адміністратора, прийняте у відповідь на повідомлення, може стосуватися накладення обмежень, зазначених у розділі § 8 1 або не вживати жодних дій, якщо Адміністратор вирішить, що Контент користувача, який є предметом звіту, не є незаконним Контентом або Контентом, що не відповідає Правилам.
 8. Якщо звіт містить електронні контактні дані заявника, Адміністратор негайно повідомить заявника про своє рішення та надасть обґрунтування разом із інформацією про можливість оскарження відповідно до принципів, викладених у § 9, через обраний позасудовий орган вирішення спорів або в суді. Користувач - автор Контенту користувача, якого стосується повідомлення. Адміністратор повідомить про своє рішення разом з обґрунтуванням та зазначенням способу оскарження, лише у разі встановлення обмежень, зазначених у § 8 розд. 1.
 9. У разі отримання від відповідних органів доручення про вжиття заходів щодо конкретного протиправного Контенту або надання інформації про конкретного Користувача, Адміністратор інформує такого Користувача про отримане доручення разом із обґрунтуванням, про вжиті у відповідь дії. до цього наказу та про можливості оскарження.
 10. Рішення Адміністратора накласти обмеження, зазначені в розділі § 8, не вимагає обґрунтування. 1, якщо Вміст користувача є комерційним вмістом великого обсягу (наприклад, спам, боти або підроблені облікові записи тощо), який вводить в оману.
 11. Адміністратор не використовує автоматизовані засоби для обробки заявок або прийняття рішень.

§ 8

ДІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ АДМІНІСТРАТОРОМ.

 1. Якщо Контент користувача є незаконним Контентом або Контентом, що не відповідає Правилам, Адміністратор може вирішити накласти такі обмеження:
  1. відмова в публікації або обмеження видимості/видалення конкретного Контенту користувача або його частини;
  2. блокування Облікового запису користувача на визначений період часу;
  3. остаточне блокування облікового запису користувача.
 2. Застосування вищезазначеного обмеженням може передувати отримання нагадування або попередження від Адміністратора.
 3. Блокування облікового запису користувача означає, що користувачу буде заборонено ввійти до свого облікового запису користувача. Блокування Облікового запису Користувача назавжди означає негайне розірвання Адміністратором договору про обслуговування Облікового запису Користувача.
 4. Вибір обмеження та його тривалість залежать від обставин конкретного випадку, зокрема: характер незаконного Контенту або Контенту, що не відповідає Регламенту, тяжкість порушення, скоєного Користувачем під час користування Веб-сайтом, частота порушень, кількість попередніх зауважень або попереджень тощо.

§ 9

ПОДАЧА СКАРГ НА РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТОРА. ПРАВИЛА ОБРОБКИ СКАРГ

 1. Право подати скаргу на рішення, видані Адміністратором, про які йдеться в § 8 розділу 1 травня:
  1. особи та організації, які подали звіт;
  2. Користувачі – автори Контенту користувача, який був предметом звіту;
  3. Користувачі - автори Контенту користувача, чиї рішення були прийняті в результаті перевірки Адміністратора, зазначеної в § 3 розділу 17.
 2. Подання скарги є безкоштовним і здійснюється в електронному вигляді за допомогою форми скарги, доступної за цією адресою . Подати скаргу можна протягом 6 місяців після отримання рішення Адміністратора.
 3. Скарга повинна містити:
  1. ім'я та прізвище або ім'я та адреса електронної пошти скаржника;
  2. дані, що дозволяють ідентифікувати рішення, яке стосується скарги;
  3. обґрунтування причин, з яких, на думку скаржника, рішення розпорядника є неправильним та підлягає зміні.
 4. Якщо скарга містить не всі дані, зазначені в п 3 вище, зокрема, він не містить даних, що дозволяють ідентифікувати рішення, якого воно стосується, Адміністратор може попросити скаржника доповнити скаргу, якщо скаржник залишив електронні контактні дані. Якщо скаржник не доповнить скаргу протягом 7 днів з моменту звернення Адміністратора, Адміністратор має право залишити скаргу без розгляду.
 5. Адміністратор розгляне скаргу об’єктивно, невипадково та з належною обачністю протягом 14 днів з моменту її отримання.
 6. Розглянувши скаргу, Адміністратор може скасувати своє попереднє рішення, якщо:
  1. його рішення не вживати заходів у відповідь на звіт було невиправданим; або
  2. Вміст користувача, щодо якого було прийнято рішення, не є незаконним або Вмістом, що суперечить Правилам; або
  3. вибір обмеження, застосованого до Контенту користувача, був невиправданим,
 7. Адміністратор негайно інформує скаржника про своє рішення разом із обґрунтуванням та інформацією про можливість оскарження рішення Адміністратора, прийнятого в результаті отримання скарги, до обраного позасудового органу вирішення спорів, атестованого Координатором цифрових послуг, або в суді.
 8. Адміністратор не використовує автоматизовані засоби для розгляду скарг або прийняття рішень.

§ 10

ЧАСТА ПОДАЧА МОЖЛИВО НЕПРИЄМНИХ ЗВІТІВ І ЧАСТА ПОДАЧА МОЖЛИВО НЕПРИЄМНИХ СКАРГ

 1. Адміністратор має право призупинити на розумний термін розгляд повідомлень і скарг щодо осіб, які часто подають завідомо необґрунтовані повідомлення або скарги.
 2. Перед призупиненням розгляду повідомлень чи скарг Адміністратор виносить таким особам попередження з інформацією про те, за якими критеріями оцінки повідомлень чи скарг було визнано явно необґрунтованими та поданими неодноразово.
 3. Адміністратор приймає рішення, зазначені в п.п 1 об'єктивно, з належною обережністю та з урахуванням усіх відповідних фактів і обставин, що випливають з інформації, доступної Адміністратору, включаючи: беручи до уваги:
  1. абсолютна кількість явно необґрунтованих повідомлень або скарг, які були зроблені або подані за певний період;
  2. відносне співвідношення такої кількості до загальної кількості повідомлень або скарг, відповідно поданих або поданих протягом відповідного періоду;
  3. тягар зловживання;
  4. намір особи або організації, яка повідомляє або скаржиться, якщо його можна визначити;
 4. Нотифікатори та скаржники, згадані в цьому § 10, мають право подати скаргу відповідно до § 9 вище та право оскаржити вибраний орган позасудового вирішення суперечок, сертифікований координатором цифрових послуг, або оскаржити рішення до суду відповідно до чинне право.

§ 11

СКАРГИ

 1. Скарги, пов’язані з роботою та використанням веб-сайтів і послуг, доступних на веб-сайтах, можна надсилати в електронному вигляді на таку адресу: pomoc@pomocni.pl або в письмовій формі на адресу зареєстрованого офісу Адміністратора з приміткою «Скарга» в тема електронного листа/на конверті листа.
 2. Скарга повинна містити: інформацію про особу, яка подає скаргу, достатню для зв’язку, інформацію, достатню для ідентифікації служби, якої стосується скарга, і зміст самої скарги. У скарзі має бути зазначено причину скарги та зміст звернення.
 3. У разі надходження скарги від особи, яка є Споживачем, Адміністратор надає відповідь на скаргу протягом 14 днів з моменту її отримання. У відповідь Адміністратор вкаже, як розглядати скаргу.
 4. Споживачі також мають можливість скористатися судовими та позасудовими методами розгляду скарг та подання претензій, наприклад, в арбітражному суді для захисту прав споживачів, що діє при Провінційній інспекції торговельної інспекції. Детальну інформацію можна знайти на: https://www.uokik.gov .pl/sprawy_osobalne.php
 5. Крім того, відповідно до Регламенту № 524/2013 Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 року про онлайн-систему вирішення споживчих спорів та внесення змін до Регламенту ЄС № 2006/2004 та Директиви 2009/22/ЄС (Положення про ODR у споживчих спорах) Споживачі, ви маєте право використовувати позасудові методи розгляду скарг та розгляду претензій. Для того, щоб скористатися можливістю мирного врегулювання спорів, споживач може скористатися платформою для вирішення спорів онлайн (платформа ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Будь-які положення цього § 11 не виключають і не обмежують права осіб, які є Споживачами, передбачені чинним законодавством.

§ 12

ПОЛІТИКА ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ФАЙЛОВ COOKIE

 1. Особа, яка користується Веб-сайтом, може погодитися на отримання повідомлень, що містять сповіщення про публікації, що з’являються на Веб-сайті, та рекламну інформацію від Адміністратора та партнерів, що надсилаються Веб-сайтом на веб-браузер особи, яка користується Веб-сайтом (повідомлення WebPush). Сповіщення WebPush надсилаються на веб-браузер особи, яка користується Веб-сайтом, лише після того, як вона або вона дають згоду, вибравши відповідний параметр у повідомленні, яке відображається веб-браузером.
 2. Детальну інформацію про обробку персональних даних і використання файлів cookie, інших подібних технологій, а також унікальних ідентифікаторів і технологій, не заснованих на файлах cookie, можна знайти в Політиці конфіденційності, розміщеній у нижній частині веб-сайту.

§ 13

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. ЗОБРАЖЕННЯ

 1. Авторські права на контент, розміщений Адміністратором на Веб-сайтах, товарні знаки, графічні елементи, технічні та ІТ-рішення, бази даних, а також назву Платформи та Веб-сайтів підлягають правовому захисту та належать Адміністратору або третім особам.
 2. Розміщуючи дані на Веб-сайті, Користувач надає Адміністратору безкоштовну, невиключну, територіально необмежену ліцензію на використання Контенту протягом невизначеного періоду часу в сферах використання, включаючи розповсюдження шляхом публічного показу та надання доступу, а також відтворення в таким чином, що будь-хто може отримати до нього доступ будь-де та в будь-який час (Інтернет).
 3. Коли Користувач публікує на Веб-сайті фотографію, що містить зображення Користувача або зображення третіх осіб, Користувач підтверджує, що ці особи дали відповідну згоду на поширення свого зображення на Веб-сайті.

§ 14

БЮЛЕТЕНЬ

 1. Користувач може погодитися на підписку на розсилку, що передбачає регулярне надсилання Адміністратором інформаційного бюлетеня, комерційної інформації, акцій, знижок та змін функціональності Сайтів на вказану Користувачем електронну адресу.
 2. Підписка на інформаційний бюлетень здійснюється шляхом встановлення відповідних прапорців на панелі «Налаштування» або «Ваш обліковий запис», залежно від Веб-сайту, або під час створення Облікового запису користувача.
 3. Підписка на інформаційний бюлетень є добровільною та безкоштовною, надається на невизначений період часу, і Користувач може скасувати підписку в будь-який час, знявши відповідні прапорці на панелі «Налаштування» або «Ваш обліковий запис», залежно від Веб-сайту, або шляхом надіславши запит на електронну адресу: pomoc@pomocni .pl

§ 15

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Інформація, доступна на веб-сайтах, може бути розміщена (подана вище за інші) на основі систем рекомендацій із використанням певних параметрів. Параметри, які впливають на порядок і видимість представленої інформації, включають сортування за:
  1. дата реєстрації Користувача;
  2. дати активності Користувача;
  3. відстань щодо місцезнаходження Користувача, введеного в пошуковій системі.
 2. Інформація, доступна на Веб-сайті, також може позиціонуватися (подаватись вище, ніж інші) на основі системи, яка враховує, серед іншого: повнота інформації про Користувача на Профілі/в Оферті, придбання певної послуги підписки тощо.
 3. Залежно від категорії пошуку, сортування та фільтрів, які використовує Користувач, результати пошуку можуть збільшити або зменшити видимість певної інформації, змінити їх порядок і позицію окремих Пропозицій/Профілів у результатах пошуку.
 4. Веб-сайти також відображають рекламний вміст. Рекламні оголошення, доступні на Веб-сайті, відображаються відповідно до ваших виборів щодо обробки файлів cookie або налаштувань браузера. У ситуації, коли відвідувач веб-сайту або користувач погодився персоналізувати вміст, представлені рекламні оголошення адаптуються до вподобань, визначених на основі їх активності на веб-сайті. Якщо згода на персоналізацію рекламного вмісту не отримана, відображена реклама не є персоналізованою та базується на рекламних творах, підготовлених для всіх відвідувачів Веб-сайтів.
 5. Адміністратор залишає за собою право змінити послугу, яка не є необхідною для підтримки її відповідності договору, з наступних причин, що виправдовують дану зміну: i) недостатня технічна якість послуги, що перешкоджає її належному наданню; ii) реорганізація господарської діяльності Адміністратора, незалежно від причини; iii) зміна чинних законодавчих положень або набрання чинності нових правових норм, видання рішення органу державного управління чи постанови суду, що вимагає відповідних змін у наданні послуг; iv) зміна технічних параметрів або технології послуг, що надаються, включаючи необхідність адаптації послуг до нового технічного середовища; v) необхідність впровадження дій для забезпечення цілісності мережі та послуг; vi) необхідність запровадження заходів для захисту послуг від їх використання в цілях, несумісних із Регламентом, детальними правилами чи застосовним законодавством; vii) додавання нових послуг і розвиток існуючих послуг; viii) зміни у способі надання існуючих послуг через технічні, технологічні, бізнес-причини чи причини безпеки; ix) форс-мажорні обставини.
 6. Адміністратор залишає за собою право змінювати Положення, детальні положення та Прейскурант з важливих причин у разі: i) зміни правових положень, що регулюють надання послуг, що надаються в електронному вигляді, що впливає на взаємні права та обов’язки договору, укладеного між відвідувачів веб-сайтів, Користувача та Адміністратора або зміни в тлумаченні вищезазначених правових положень в результаті судових постанов, рішень, рекомендацій або рекомендацій відомств або органів, компетентних у певній сфері, ii) зміни в методі надання послуги в електронному вигляді через технічні, технологічні, бізнес-причини чи причини безпеки, зміни в обсязі або наданні послуг в електронному вигляді, до яких застосовуються положення Регламенту, шляхом запровадження нових або скасування існуючих послуг, iii) необхідність усунення двозначностей, помилок або описок, зміна контактні дані, імена, ідентифікаційні номери, електронні адреси або посилання, включені до Регламенту, зміна тарифів, що застосовуються для встановлення телефонного або Інтернет-з’єднання, iv) зміна цін на послуги, що надаються на Веб-сайтах, або v) з інших обґрунтованих, важливих причин.
 7. Інформація про зміни в Послугах, Положеннях, детальних положеннях або Прейскуранті разом з новим змістом буде розміщена на головній сторінці Послуг.
 8. Зміна Послуг, Правил, детальних положень або Прейскуранту не впливає на права Користувачів, отримані згідно з Правилами або раніше чинним Прейскурантом. Користувачі, які користуються Послугами передплати до закінчення певної послуги, зобов’язані дотримуватися положень версії Правил або Прейскуранта до змін відповідно до розділу 5 нижче.
  Зміни організаційного, технічного чи технологічного характеру, а також ті, що стосуються обсягу послуг, що надаються безоплатно, набирають чинності з дня, визначеного Адміністратором. Користувач, який не погоджується зі змістом змін, має право розірвати договір про надання послуги Акаунт користувача відповідно до § 5 розд. 1-5 вище. У випадку, якщо зміна Регламенту передбачає зміну платних послуг або зміни в Прейскуранті, після представлення зміненої версії Послуги, Регламенту або Прейскуранту Користувачам буде запропоновано прийняти їх новий вміст під час входу до перший раз на веб-сайтах. Відмова від прийняття нової редакції Правил або Прейскуранту прирівнюється до розірвання Користувачем договору про надання електронних послуг щодо ведення Акаунту Користувача та інших послуг, що надаються Користувачеві, доступних на Сайтах. Якщо Користувач підписується на Послуги підписки, договір припиняється в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач відмовився прийняти змінену версію Правил. До цього часу Користувач зобов’язаний дотримуватися положень Регламенту або Прейскуранта в редакції до зміни.
 9. Адміністратор може тимчасово вимкнути роботу Веб-сайтів з метою їх покращення, додавання послуг, усунення збоїв або проведення технічного обслуговування. Адміністратор інформує Користувачів про заплановану перерву в роботі Сайтів, якщо тільки характер роботи або збій не перешкоджає Адміністратору завчасно повідомити Користувачів про перерву в наданні послуг.
 10. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за дії та збитки третіх осіб, у тому числі інших Користувачів. У разі будь-якої незаконної чи неналежної поведінки третіх осіб та інших Користувачів, про таку поведінку слід повідомляти відповідні правоохоронні органи.
 11. Правила не виключають і не обмежують будь-які права Споживачів, які вони мають відповідно до імперативних положень закону. У разі суперечності між положеннями Регламенту та імперативними законодавчими положеннями, які надають споживачам певні права, ці положення мають переважну силу.
 12. Додатки є невід'ємною частиною Положення.

Додаток 1

ДЕТАЛЬНІ РЕГУЛАЦІЇ ВЕБ-САЙТУ NIANIA.PL ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

Ці правила доповнюють Правила платформи Pomocni.pl положеннями, що стосуються лише веб-сайту ninia.pl для користувачів, які шукають замовлення. У тих випадках, коли це не врегульовано цими детальними правилами, застосовуються положення Регламенту платформи Pomocni.pl.

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Додаток 1 застосовується лише до Користувачів, які шукають замовлення, які не зареєстровані як Агентства.

§ 2

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цьому Детальному положенні, означають відповідно:
  1. Початковий обліковий запис - обліковий запис на веб-сайті www.niania.pl, в рамках якого користувач, який шукає замовлення, може безкоштовно користуватися веб-сайтом www.niania.pl протягом 30 днів. Під цим обліковим записом Користувач, який шукає замовлення, не має доступу до всіх функцій сайту www.niania.pl. Ви можете використовувати початковий обліковий запис лише один раз. Через 30 днів початковий обліковий запис перестає бути активним і перетворюється на обліковий запис Wygaszona Niania, якщо користувач, який шукає замовлення, не підписується на активний обліковий запис Niania.
  2. Active Nanny – обліковий запис на сайті www.niania.pl, підписка на який платна. У рамках облікового запису Active Nanny Користувач, який шукає замовлення, має доступ до всіх функцій веб-сайту www.niania.pl, доступних Користувачам, які шукають замовлення.
  3. Обліковий запис Wygaszona Niania - обліковий запис на веб-сайті www.niania.pl, який автоматично активується після закінчення терміну дії Початкового облікового запису (30 днів) або після періоду підписки на Активний обліковий запис Niania. Обліковий запис Wygaszona Niania неактивний і невидимий для інших користувачів. Під цим обліковим записом Користувач не може відповідати на Пропозиції або читати повідомлення, надіслані іншими Користувачами.

§ 3

СТАРТОВИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

 1. У рамках облікового запису Startup:
  1. Профіль користувача, який шукає замовлення, буде доступний для користувачів, які пропонують замовлення, протягом 30 днів.
  2. Користувач, який шукає замовлення, може відповісти на певну кількість пропозицій від користувачів, які пропонують замовлення.
  3. Користувач, який шукає замовлення, може надіслати запит на видачу Довідок без можливості їх перевірки Адміністратором.
  4. Користувач, який шукає замовлення, може отримати повідомлення про отримання повідомлень від Користувачів, що пропонують замовлення, і Агентства, не маючи можливості їх прочитати.
 2. Щоб створити Початковий обліковий запис, Користувач, який шукає замовлення, повинен натиснути кнопку «Почати обліковий запис», яка відображається на Веб-сайті під час реєстрації.
 3. Послуга ведення Стартового облікового запису відбувається після дій, описаних у розділі 2 вище.
 4. Користувач, який шукає замовлення, може видалити початковий обліковий запис у будь-який час після входу на Веб-сайт. Користувач, який шукає інструкції щодо видалення облікового запису Start, повинен перейти на панель «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натиснути кнопку «Видалити обліковий запис». Видалення облікового запису Конто на Start прирівнюється до негайного розірвання договору про надання електронних послуг щодо роботи облікового запису Konto na Start.

§ 4

АКТИВНИЙ АККАУНТ НЯНІ

 1. У рамках підписки на обліковий запис Active Nanny:
  1. профіль Користувача, який шукає замовлення, буде доступний Користувачам, які пропонують замовлення, та Агентству протягом усього періоду, протягом якого діє підписка на обліковий запис Active Nanny;
  2. Користувач, який шукає замовлення, може відповідати на пропозиції від Користувачів, які пропонують замовлення, та Агентства без кількісних обмежень;
  3. може читати повідомлення, надіслані йому Користувачами, що пропонують замовлення, і Агентствами;
  4. Адміністратор перевірить Довідкові матеріали за запитом Користувача, який шукає замовлення;
  5. Користувач, який шукає замовлення, може мати у своєму профілі інформацію про успішно складений тест з базових знань про здоров’я, гігієну та безпеку дітей;
  6. Користувач, який шукає замовлення, може додати в Профіль більше однієї фотографії.
 2. Щоб підписатися на обліковий запис Active Nanny, Користувач, який шукає замовлення, повинен:
  1. натисніть кнопку «Активний обліковий запис Nanny», яка відображається на веб-сайті під час реєстрації або після входу, якщо у вас є початковий обліковий запис для облікового запису Wygaszona Niania;
  2. вибрати розрахунковий період;
  3. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежів за допомогою методів, доступних на даний момент на Платформі. Користувач, який шукає замовлення, може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж;
  4. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Оплатити» прирівнюється до зобов’язання оплати за ведення Облікового запису Active Nanny та згоди Споживача розпочати виконання послуги Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також до втрати права відмовитися від договору.
 3. Підписка на обліковий запис Active Nanny завершується відразу після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 4. Про активацію облікового запису Active Nanny Адміністратор повідомить електронним листом на адресу електронної пошти Користувача, який звертається за замовленнями. Послуга з активації облікового запису Active Nanny вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функціональних можливостей облікового запису Active Nanny.
 5. При активації Облікового запису Active Niania з Адміністратором укладається договір про надання електронних послуг щодо надання послуги підписки на Обліковий запис Active Niania. Договір укладено на невизначений термін.
 6. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на обліковий запис Active Nanny триватиме на невизначений період часу. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, періодично списуватиметься така сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця).
 7. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на обліковий запис Active Niania в будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 8. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на обліковий запис Active Nanny у вкладці «Налаштування» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі . У такому випадку підписка на Обліковий запис Active Nanny буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки. Після деактивації підписки обліковий запис Користувача, який шукає замовлення, буде перетворено на обліковий запис Wygaszona Niania

Додаток №2

СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ АГЕНТСТВ

Ці положення доповнюють Положення положеннями про Агентство. У тих випадках, коли це не врегульовано цими детальними правилами, застосовуються положення Регламенту.

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Агенції можуть створити обліковий запис користувача на веб-сайтах: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekaseniora.pl
 2. Використовуючи один обліковий запис користувача, Агентство може як додавати пропозиції, так і відповідати на них.
 3. Реєстрація в Агентстві безкоштовна. Після завершення Реєстрації Агентство та Адміністратор укладають договір про надання електронних послуг, який складається з:
  1. ведення облікового запису користувача,
  2. можливість додавання Пропозицій Агентством,
  3. отримання повідомлень про отримання відповідей на Агентські пропозиції,
  4. можливість використання абонентських послуг,
  5. можливість використання кодів знижок,
  6. можливість використання розсилки,
  7. надання інших функцій веб-сайту.

§ 2

ПІДПИСКА НА ПРЕМІУМ-АККАУНТ

 1. Агентства можуть використовувати платну підписку на Premium Account. Вартість підписки на Premium Account вказана в Прайс-листі.
 2. Підписка на Premium Account доступна на веб-сайтах: www.niania.pl , www.pomocedomowe.pl та www.opiekaseniora.pl .
 3. Підписка на преміум-акаунт дійсна лише на веб-сайті, для якого її було ввімкнено, і не діє на інших веб-сайтах, де Агентство має обліковий запис користувача.
 4. Преміум-акаунт дозволяє Агентству, зокрема:
  1. позначення Пропозицій Агентства символом «Преміум»,
  2. додавання та підтримання активністю кількох пропозицій під час підписки на обліковий запис Premium,
  3. можливість контактувати з Користувачами, які пропонують замовлення, і Користувачами, які шукають замовлення через Веб-сайт.
 5. Щоб увімкнути підписку на обліковий запис Premium, Агентство має:
  1. натисніть кнопку «Преміум-акаунт»/«Увімкнути преміум»/«Змінити обліковий запис на преміум», яка відображається на веб-сайті після входу в систему,
  2. вибрати розрахунковий період,
  3. якщо в Агентства є код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. вибрати спосіб оплати для підписки на преміум-акаунт із способів оплати, доступних на веб-сайті,
  5. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Агентство може бути перенаправлено на веб-сайт організації, яка обробляє платіж.
  6. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Агентство визнає, що натискання кнопки «Оплатити» означає зобов’язання Агентства оплатити підписку на преміум-акаунт і згоду на початок виконання адміністратором завдань до кінцевого терміну відмови від договору, а також втрату права на відмовитися від договору.
 6. Послуга Преміум-акаунт надається одразу після підтвердження платіжним оператором успішного здійснення повного платежу.
 7. Адміністратор повідомить Агентство про активацію Преміум-акаунту також електронним листом, надісланим на електронну адресу Агентства. Послуга активації Premium Account вважається наданою, коли Агентство отримує доступ до функціональних можливостей Premium Account.
 8. При активації Преміум-акаунту Агентство укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги Преміум-акаунт. Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на преміум-акаунт триватиме на невизначений період часу. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, періодично списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Агентство може скасувати підписку на преміум-акаунт у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було здійснено скасування.
 11. Агентство може скасувати підписку на Преміум-акаунт у вкладці «Налаштування» чи «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Довідковому центрі. . У такому випадку підписку на преміум-акаунт буде автоматично вимкнено в кінці розрахункового періоду, у якому Агентство висловило бажання відмовитися від підписки.

Додаток №3

РЕГЛАМЕНТ СЕРВІСУ ПРЕМІУМ-АККАУНТ

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПЕРЕДПЛАТА

 1. Користувачі, які пропонують замовлення, можуть скористатися платною підпискою на Premium Account. Вартість підписки на Premium Account вказана в Прайс-листі.
 2. Підписка на преміум-акаунт доступна на веб-сайтах: www.niania.pl, www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl та www.opiekazwierzat.pl .
 3. Підписка на преміум-акаунт дійсна лише на веб-сайті, для якого її було ввімкнено, і не діє на інших веб-сайтах, де користувач має обліковий запис.
 4. Преміум-акаунт дозволяє користувачам, зокрема,:
  1. позначення Оферти Користувача символом «Преміум»,
  2. можливість надсилати повідомлення Користувачам, які шукають замовлення через Веб-сайт,
  3. можливість читати повідомлення від Користувачів, які шукають замовлення.
  4. можливість розкривати номери телефонів Користувачів, які шукають замовлення.
 5. Щоб увімкнути підписку на преміум-акаунт, Користувач повинен:
  1. натисніть кнопку «Преміум обліковий запис»/Увімкнути преміум/«Змінити обліковий запис на преміум», яка відображається на Веб-сайті після входу в систему,
  2. вибрати розрахунковий період",
  3. якщо у Користувача є Код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Оплатити» означає зобов’язання Користувача оплатити підписку на Преміум-акаунт і згоду Споживача на початок виконання послуги Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також з втрата права відмови від договору.
 6. Послуга у вигляді активації підписки на Premium Account відбувається одразу після підтвердження платіжним оператором успішного здійснення повної оплати.
 7. Адміністратор повідомить Користувача про активацію Преміум-акаунту, також за допомогою електронного листа, надісланого на адресу електронної пошти Користувача. Послуга активації Premium Account вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функціональних можливостей Premium Account.
 8. При активації Преміум-акаунту Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги Преміум-акаунт. Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на преміум-акаунт триватиме на невизначений період часу. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, періодично списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, вибраного Користувачем, який пропонує замовлення (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Користувач, який пропонує замовлення, може будь-коли скасувати підписку на преміум-акаунт, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено скасування.
 11. Користувач, який пропонує замовлення, може скасувати підписку на преміум-акаунт у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на його відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в Центр допомоги . У такому випадку підписка на Преміум-акаунт буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач, який пропонує замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток №4

РЕГЛАМЕНТ СЕРВІСУ ДІЄ ВІДРАЗУ

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПЕРЕДПЛАТА

 1. Користувачі, які шукають роботу, можуть активувати платну підписку на сервіс «Вакансія негайно». Вартість підписки на послугу «Робота негайно» вказана в Прейскуранті.
 2. Підписка на послугу Work Immediately доступна на таких сайтах: www.pomocedomowe.pl , www.opiekaseniora.pl , www.opiekazwierzat.pl .
 3. Підписка на послугу Work Now дійсна лише на веб-сайті, для якого вона активована, і не поширюється на інші веб-сайти, на яких у користувача є обліковий запис користувача.
 4. Підписка на послугу «Робота негайно» дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Працювати негайно»,
  2. отримання більш високої позиції в списку Користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок.
 5. Щоб увімкнути підписку на послугу Work Now, Користувач повинен:
  1. натисніть кнопку «Робота негайно», яка з’являється після входу в систему, або перейдіть на вкладку «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натисніть кнопку «Увімкнути роботу негайно»,
  2. вибрати розрахунковий період
  3. якщо у Користувача є Код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Я оплачую» прирівнюється до зобов’язання Користувача оплатити підписку на послугу «Робота негайно» та за згодою Споживача розпочати виконання послуги Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору. , а також із втратою права відмови від договору.
 6. Послуга надається шляхом підключення підписки на послугу «Робота негайно» відразу після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 7. Про активацію підписки на послугу «Робота негайно» Адміністратор повідомить Користувача електронним листом, надісланим на адресу електронної пошти Користувача. Послуга активації Work Now вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функціональних можливостей служби Work Right Now.
 8. При підключенні підписки на послугу «Робота негайно» Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги «Робота негайно». Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу «Робота негайно» триватиме на невизначений період часу. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, періодично списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на службу Job Immediate у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено звільнення.
 11. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на послугу «Робота негайно» у вкладці «Налаштування» або «Ваш обліковий запис», або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою доступної форми у довідковому центрі . У такому випадку підписка на послугу Job Immediate буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток №5

ДЕТАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ СЕРВІСУ ДІЄ ВІДРАЗУ НА САЙТІ KOREPETYCJE.EDU.PL

§ 1

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цьому Спеціальному регламенті, означають відповідно:
  1. Репетитор – користувач, який шукає роботу на сайті korepetycje.edu.pl
  2. Шукаю репетитора – користувач, який пропонує замовлення на веб-сайті korepetycje.edu.pl

§ 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПІДПИСКА НА СЕРВІС РОБОТА НЕГАЙНО НА САЙТІ KOREPETYCJE.EDU.PL

 1. Контактні дані шукачів репетиторів невидимі для репетиторів, які не підписалися на послугу Job Immediate.
 2. Контактні дані репетиторів, які не підписалися на послугу Job Immediate, невидимі для користувачів веб-сайту та тих, хто шукає репетитора.
 3. Репетитори можуть скористатися платною підпискою на сервіс Work Immediately, присвячений веб-сайту www.korepetycje.edu.pl. Вартість підписки на послугу «Робота негайно» вказана в Прейскуранті.
 4. Підписка на послугу «Робота невідкладно» дозволяє репетиторам, зокрема:
  1. відзначення Вихователя значком «Робота негайно»,
  2. можливість перегляду контактних даних тих, хто шукає репетитора,
  3. оприлюднення контактних даних Вихователя. Контактні дані репетитора будуть видні тим, хто шукає репетитора,
  4. можливість спілкування з тими, хто шукає репетитора,
  5. отримання вищої посади в списку репетиторів,
  6. отримання пріоритету при перевірці виданих Довідок.
 5. Для активації підписки на послугу «Робота негайно» Вихователю необхідно:
  1. натисніть кнопку «Робота негайно», яка з’являється після входу в систему, або перейдіть на вкладку «Налаштування» або «Ваш обліковий запис» і натисніть кнопку «Увімкнути роботу негайно»,
  2. вибрати розрахунковий період,
  3. якщо у викладача є код знижки, введіть буквено-цифровий код,
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Репетитора може бути перенаправлено на веб-сайт організації, яка здійснює оплату.
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Я оплачую» прирівнюється до зобов’язання Користувача оплатити підписку на послугу «Робота негайно» та за згодою Споживача розпочати виконання послуги Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору. , а також із втратою права відмови від договору.
 6. Послуга надається шляхом підключення підписки на послугу «Робота негайно» відразу після підтвердження оператором правильності повної оплати.
 7. Про активацію підписки на послугу «Робота негайно» Адміністратор повідомить Репетитора електронним листом, надісланим на електронну адресу Репетитора. Послуга активації Work Right Now вважається наданою, коли Репетитор отримує доступ до функцій служби Work Right Now.
 8. При підключенні послуги «Підписка на роботу негайно» Репетитор укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги «Робота негайно». Договір укладено на невизначений термін.
 9. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу «Робота негайно» триватиме на невизначений період часу. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, періодично списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 10. Репетитор може скасувати підписку на послугу Job Immediate у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено звільнення.
 11. Репетитор може відмовитися від послуги «Працюй негайно» у вкладці «Налаштування» чи «Ваш обліковий запис», або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою форми, доступної в довідці центр . У такому випадку підписка на послугу «Вакансія негайно» буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, в якому Репетитор висловив бажання відмовитися від підписки.

Додаток №6.

ДЕТАЛЬНІ РЕГЛАМЕНТИ ВЕБ-САЙТУ REMONTUJ.PL ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАМОВЛЕННЯ

§ 1

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 1. Наступні терміни, що використовуються в цьому Спеціальному регламенті, означають відповідно:
  1. Професіонал – Користувач, який шукає замовлення на веб-сайті rekrutuj.pl, якому виповнилося 18 років і має повну дієздатність.
  2. Шукаю професіонала - Користувач, який пропонує замовлення на веб-сайті rekrutuj.pl, віком від 18 років, з повною дієздатністю.
  3. Business Partner і Business Partner Gold - платні послуги для професіоналів на сайті www.remontuj.pl

§ 2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПІДПИСКА НА ПОСЛУГИ BUSINESS PARTNER ТА BUSINESS PARTNER GOLD НА САЙТІ REMONTUJ.PL

 1. Контактні дані професіоналів, які шукають професіонала, невидимі для професіоналів, які не підписалися на послугу Business Partner або Business Partner Gold.
 2. Контактні дані професіоналів, які не підписалися на послугу Business Partner або Business Partner Gold, невидимі для користувачів Веб-сайту та тих, хто шукає професіонала.
 3. Професіонали можуть скористатися платною підпискою на сервіс Business Partner або Business Partner Gold, присвячений веб-сайту www.remontuj.pl. Вартість підписки на послуги «Бізнес-партнер» і «Бізнес-партнер Gold» вказана в Прейскуранті.
 4. Підписка на послуги Business Partner і Business Partner Gold діє лише на цьому веб-сайті www.remontuj.pl
 5. Підписка на послугу Бізнес-партнер дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Діловий партнер»,
  2. отримання більш високої позиції в списку Користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок
 6. Підписка на сервіс Business Partner Gold дозволяє Користувачам:
  1. позначення Профілю користувача символом «Золотий діловий партнер»,
  2. отримання найвищої позиції в списку Користувачів, які шукають замовлення,
  3. отримання пріоритету в перевірці Адміністратором виданих Довідок.
 7. Щоб увімкнути підписку на сервіс Business Partner або Business Partner Gold, Користувач повинен:
  1. натисніть кнопку «Бізнес-партнер», яка відображається після входу, і виберіть тип послуги «Бізнес-партнер» або «Золотий бізнес-партнер», натиснувши «Вибрати»;
  2. вибрати розрахунковий період, вказаний для даного виду абонентської послуги;
  3. якщо у Користувача є Код знижки, введіть буквено-цифровий код;
  4. заповнити дані у формі, необхідні для здійснення платежу. Користувач може бути перенаправлений на веб-сайт організації, яка здійснює платіж;
  5. натисніть кнопку «Оплатити», щоб здійснити оплату. Користувач визнає, що натискання кнопки «Я плачу» прирівнюється до зобов’язання Користувача оплатити підписку на сервіс Business Partner або Business Partner Gold і за згодою Споживача розпочати надання послуги Адміністратором до закінчення терміну відмови від договору, а також з втратою права відмовитися від договору.
 8. Послуга у вигляді активації підписки на послугу «Бізнес-партнер» або «Бізнес-партнер Gold» відбувається одразу після підтвердження таким оператором правильності виконання повної оплати.
 9. Адміністратор повідомить Користувача про активацію підписки на сервіс «Бізнес-партнер» або «Золотий бізнес-партнер» електронним листом, надісланим на адресу електронної пошти Користувача. Послуга активації Business Partner або Business Partner Gold вважається наданою, коли Користувач отримує доступ до функціональних можливостей Business Partner або Business Partner Gold Account.
 10. При підключенні підписки на послугу «Бізнес-партнер» або «Бізнес-партнер Gold» Користувач укладає з Адміністратором договір про надання електронних послуг щодо надання послуги «Бізнес-партнер» або «Бізнес-партнер Gold». Договір укладено на невизначений термін.
 11. Після здійснення першого платежу за допомогою платіжної форми, доступної на Веб-сайті, підписка на послугу «Бізнес-партнер» або «Золотий бізнес-партнер» триватиме протягом невизначеного періоду часу. З банківського рахунку, присвоєного платіжній картці, яка використовується для здійснення платежу, періодично списуватиметься та сама сума відповідно до періоду розрахунків, обраного Користувачем (наприклад, кожні два тижні, щомісяця, кожні три місяці).
 12. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на послугу Business Partner або Business Partner Gold у будь-який час, починаючи з кінця розрахункового періоду, у якому було зроблено відмову.
 13. Користувач, який шукає замовлення, може скасувати підписку на послугу Business Partner або Business Partner Gold у вкладці «Ваш обліковий запис» або надіслати запит на її відключення електронною поштою на адресу: pomoc@pomocni.pl або за допомогою доступної форми у довідковому центрі . У такому випадку підписка на послугу «Бізнес-партнер» або «Золотий бізнес-партнер» буде автоматично відключена в кінці розрахункового періоду, у якому Користувач, який шукає замовлення, висловив бажання відмовитися від підписки.
 14. Коли Професіонал публікує на Веб-сайті фотографії, що демонструють ефект його роботи, зокрема інтер’єр квартири, силует будинку та саду, Професіонал підтверджує, що особа, яка шукає спеціаліста, та особи, які є власниками, мають надана відповідна згода на публікацію таких фотографій.

Додаток №7

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ВИХІД ВІД ДОГОВОРУ

Ви маєте право відмовитися від цього договору протягом 14 днів без пояснення причини, а у випадку договору, укладеного під час самовільного відвідування споживача за місцем проживання чи постійного перебування чи подорожі - протягом 30 днів.

Підписні послуги, що надаються на Веб-сайтах, полягають у наданні Споживачу цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, або в наданні послуг Споживачу Адміністратором за явною згодою Споживача. У таких випадках, якщо після того, як Адміністратор повідомив Користувача про втрату права на відмову від договору, виконання послуги розпочалося за явною згодою Споживача до закінчення терміну відмови від договору або послуга була виконана повністю, Споживач не має права відмовитися від договору.

Строк відмови від договору спливає через 14 днів з дати укладення договору, а у випадку договору, укладеного під час позапланового відвідування споживача за місцем проживання або звичайного перебування чи відрядження, - через 30 днів з дати. укладення договору.

Щоб скористатися своїм правом на відмову, ви повинні повідомити нас:

Burda Media Home sp. z o. o

вулиця Маринарська 15, 02-674 Варшава,

help@pomocni.pl;

вашого рішення відмовитися від цього договору за допомогою недвозначної заяви (наприклад, листа, надісланого поштою або електронною поштою). Ви можете скористатися зразком форми відмови, але це не є обов’язковим.

Для того, щоб вкластися в термін для відмови від договору, вам достатньо надіслати інформацію щодо реалізації вашого права на відмову від договору до закінчення терміну для відмови від договору.

Наслідки відмови від договору:

Якщо ви відмовляєтеся від цього договору, ми повернемо вам усі платежі, отримані від вас, включаючи витрати на доставку товарів (за винятком додаткових витрат, пов’язаних із вибором вами способу доставки, відмінного від найдешевшого звичайного способу доставки, запропонованого нами) , негайно та в будь-якому випадку не пізніше 14 днів з дня, коли ми були поінформовані про ваше рішення скористатися правом відмовитися від цього договору. Ми повернемо платіж за допомогою тих самих методів оплати, які ви використовували в початковій транзакції, якщо ви прямо не погодилися на інше рішення; у будь-якому випадку з вас не стягуватиметься жодних комісій у зв’язку з цим відшкодуванням.

ЗРАЗОК ФОРМИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ

(цю форму слід заповнювати та повертати, лише якщо ви бажаєте відмовитися від договору)

Кому: Burda Media Home sp. z o. o.
ul. Маринарська 15,
02-674 Варшава

pomoc@pomocni.pl
 

- Я/ми (*) цим повідомляєм (*) про свою/нашу відмову від контракту на продаж наступних товарів (*) контракту на поставку наступних товарів (*) контракту на конкретну роботу, яка полягає у виконанні наступні пункти (*)/для надання наступної послуги (*)
................................. .................... .............................. ................................. ................... ............................................ ........ ..
......................................... ..... ................................................. .... .............................................. ............... .........
........................ .......... ............................................ ............................ ............................ ................................ ................. ......

- Дата укладення контракту(*)/акцепту(*) ……………………… ........................... ................................. .....

- Прізвище та ім'я споживача (споживачів) ............................................ ............ ................................... ........................ ........................ .................................. ........
........ ............................ ...................... ....................................... ........... ................................................. .........................

- Адреса споживача(ів) ............................................ ......................................................... ........................ ........................
.... ............................ ............................ ................................ ................. ............................................. ..... ......................
..................... ....... ................................................. .... .............................................. ................. ................................ .....

- Підпис споживача (споживачів) (тільки якщо форма надсилається в паперовому варіанті)
.................................. .... .............................................. ................. ................................ ........................ ........................
…............................ ........................ ............................................ ............. ................................................ .. .............................

- Дата ................................................ ......................................................... ................... ............

(*) Вилучити необхідне.